O mnie

Witam Cię serdecznie!

Pozwól, że opowiem o sobie.

Jestem certyfikowaną trenerką MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction).

Upraw­nie­nia do pro­wa­dze­nia ory­gi­nal­nych, 8- tyg. kur­sów re­duk­cji stre­su MBSR, zdo­by­łam w The In­sti­tu­te for Mind­ful­ness-Ba­sed Ap­pro­aches – IMA (z sie­dzi­bą w Niem­czech). Jest to je­den z wio­dą­cych, eu­ro­pej­skich ośrod­ków szko­le­nio­wych, któ­ry za­pew­nia naj­wyż­sze stan­dar­dy edu­ka­cyj­ne oraz ka­drę wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych na­uczy­cie­li mind­ful­ness. Uzy­ska­ny cer­ty­fi­kat upraw­nia mnie do pro­wa­dze­nia kur­sów MBSR w Eu­ro­pie i USA. Tutaj jest lista certyfikowanych nauczycieli, na której znajdziesz także moje nazwisko.

"

Dodatkowo, w 2016r. rozpoczęłam proces nauki w Oasis Institute for Mindfulness-ba­sed Pro­fes­sio­nal Edu­ca­tion and Tra­ining
(z sie­dzi­bą w USA). Za­ło­ży­cie­lem i dłu­go­let­nim dy­rek­to­rem Cen­trum był prof. Jon Ka­bat-Zinn, twór­ca Kli­ni­ki Re­duk­cji Stre­su i jeden z twórców kursu MBSR.

Dzię­ki je­go za­an­ga­żo­wa­niu prak­ty­ka uważ­no­ści zo­sta­ła włą­czo­na do głów­ne­go nur­tu me­dy­cy­ny i psy­chia­trii, a je­go au­tor­ski kurs re­duk­cji stre­su w opar­ciu o roz­wój uważ­no­ści – MBSR (Mind­ful­ness-Ba­sed Stress Re­duc­tion) zo­stał roz­po­wszech­nio­ny na ca­łym świe­cie sta­jąc się jed­ną z waż­niej­szych i sku­tecz­niej­szych me­tod ra­dze­nia so­bie z co­dzien­nym stre­sem.

W 2020r. roz­po­czę­łam dwa tre­nin­gi na­uczy­ciel­skie zwią­za­ne z te­ma­ty­ką Com­pas­sion – Uważ­ne­go Współ­czu­cia: Szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne CFT/CMT – Com­pas­sio­na­te Mind Tra­ining współ­pro­wa­dzo­ne przez wy­kła­dow­ców z fun­da­cji Com­pas­sio­na­te Mind (w tym Pau­la Gil­ber­ta) oraz Szko­le­nie Cer­ty­fi­ka­cyj­ne z Uważ­no­ści i Współ­czu­cia dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży pro­wa­dzo­ne przez Ery­ka Oł­ta­rzew­skie­go i dr Ju­lię E. Wahl.

 

Byłam współ­za­ło­ży­ciel­ką Fun­da­cji Pol­ski In­sty­tut Mind­ful­ness PO­LIM. W la­tach 2012 – 2015 peł­ni­łam ro­lę wi­ce­pre­ze­ski PO­LIM. Fundacja zakończyła swoją działalność w 2018r.

W 2012 ro­ku uzy­ska­łam sto­pień dok­to­ra na­uk bio­lo­gicz­nych nada­ny przez Ra­dę Wy­dzia­łu Bio­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu.

W la­tach 2011-2012 re­ali­zo­wa­łam i w 2012r. ukoń­czy­łam kurs tre­ner­ski zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Heu­re­sis Cer­ty­fi­ko­wa­ni Tre­ne­rzy i Kon­sul­tan­ci Za­rzą­dza­nia Sp. z o.o. Je­go ce­lem by­ło do­sko­na­le­nie prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści przy­go­to­wy­wa­nia i pro­wa­dze­nia szko­leń oraz pro­fe­sjo­na­li­za­cja pra­cy tre­ner­skiej. Pro­jekt pro­wa­dzo­ny był zgod­nie ze stan­dar­da­mi opra­co­wa­ny­mi przez The Char­te­red In­sti­tu­te of Per­son­nel and De­ve­lop­ment, wdro­żo­ny­mi przez Tha­mes Val­ley Uni­ver­si­ty w Lon­dy­nie, i w Pol­sce roz­po­wszech­nia­ny­mi przez Sto­wa­rzy­sze­nie Kon­sul­tan­tów i Tre­ne­rów Za­rzą­dza­nia MA­TRIK.

Udział w kursie MBSR, którego byłam uczestniczką wiele lat temu i praktyka uważności, którą kontynuuję do dzisiaj jest źródłem cudów, które wciąż na nowo transformują moje życie. Największym z nich jest taki, że „znalazłam dobre życie, stając się sobą”.

Po la­tach tę­sk­no­ty za lep­szym i cie­kaw­szym ży­ciem, peł­na ma­rzeń o tym aby być kimś in­nym, faj­niej­szym, pięk­niej­szym, lep­szym, po la­tach by­cia nie­świa­do­mym więź­niem ocze­ki­wań swo­ich i ca­łej resz­ty świa­ta, to dzię­ki prak­ty­ce uważ­no­ści, po­ko­cha­łam Sie­bie i swo­je do­sko­na­le nie­do­sko­na­łe ży­cie, ta­kie ja­kie jest, za­uwa­ża­jąc w koń­cu je­go nie­po­wta­rzal­ność. Po­ko­cha­łam tak­że wszyst­kie ży­cio­we trud­no­ści – „prze­szko­dy”, któ­re sta­ły się dla mnie ży­cio­wy­mi lek­cja­mi, któ­re od­ra­biam dzień po dniu.

Prak­ty­ka uważ­no­ści spra­wi­ła, że w mo­im ży­ciu po­ja­wi­ło się głę­bo­kie za­ufa­nia do Sie­bie. Za­go­ści­ła praw­dzi­wa życz­li­wość do Sie­bie i In­nych, prze­ko­na­nie jak waż­ne jest być praw­dzi­wie wy­słu­cha­nym i zro­zu­mia­nym, jak waż­ne jest słu­chać bar­dziej ser­cem i cia­łem niż za po­mo­cą oce­nia­ją­ce­go i wiecz­nie ana­li­zu­ją­ce­go umy­słu. Po­ja­wi­ła się tak­że pew­ność, że per­fek­cyj­nie jest tyl­ko wte­dy, gdy mam po­czu­cie by­cia wy­star­cza­ją­cą. Zja­wi­ła się tak­że ak­cep­ta­cja i uf­ność do ży­cia ta­kie­go ja­kie mi się przy­tra­fia w każ­dej chwi­li, prze­strzeń na po­czu­cie swo­jej peł­ni i kom­plet­no­ści, lek­kość i przy­no­szą­ce ogrom­ną ulgę przy­zwo­le­nie aby w każ­dej chwi­li ży­cia być cią­głą, nie­de­fi­nio­wal­ną zmia­ną.

Uważ­ność od­da­ła ste­ry mo­je­go ży­cia w mo­je rę­ce i spra­wi­ła, że to ży­cie sta­ło się wzru­sza­ją­cą i pięk­ną za­ba­wą w za­ufa­nie do Sie­bie i po­dą­ża­nie za so­bą – au­ten­tycz­ną, praw­dzi­wą i przez to spój­ną.

Prze­wod­ni­kiem w mo­jej prak­ty­ce uważ­no­ści jest Jo­han Tin­ge – za­ło­ży­ciel i dy­rek­tor In­sty­tu­tu Mind­ful­ness w Rol­de w Ho­lan­dii. Do­dat­ko­wo do­świad­cze­nie w me­dy­ta­cji mind­ful­ness roz­wi­jam i po­głę­biam uczest­ni­cząc w od­osob­nie­niach or­ga­ni­zo­wa­nych w Pol­sce i w Eu­ro­pie, a tak­że bio­rąc udział w kon­fe­ren­cjach, warsz­ta­tach i szko­le­niach po­świę­co­nych te­ma­ty­ce uważ­no­ści.

W tej cud­nej, uważ­no­ścio­wej i ży­cio­wej przy­go­dzie  to­wa­rzy­szy mi Arek – mąż, któ­re­mu co­dzien­nie je­stem wdzięcz­na za to, że jest. Dzię­ku­ję mu za je­go otwar­tość, ogrom­ne wspar­cie, po­czu­cie hu­mo­ru i by­cie mo­ją in­spi­ra­cją. Na mo­jej dro­dze sta­nę­ły tak­że dwa naj­cu­dow­niej­sze Ziem­skie Anio­ły -mo­je cór­ki – Ame­lia i Ga­brie­la. Po­ja­wie­nie się ich w mo­im ży­ciu jest naj­bar­dziej nie­wia­ry­god­nym CU­DEM ja­ki mi się przy­tra­fił. Co­dzien­nie uczą mnie jak żyć. Nie­ustan­nie po­ka­zu­ją mi na czym tak na­praw­dę to ży­cie po­le­ga i co jest w nim naj­waż­niej­sze oraz z czym war­to i trze­ba się że­gnać i na co nie wol­no po­zwa­lać. Są naj­więk­szy­mi Na­uczy­ciel­ka­mi Uważ­no­ści ja­kie kie­dy­kol­wiek mia­łam. To­wa­rzysz­ką mo­jej dro­gi jest tak­że pie­sia Kre­sia, któ­ra każ­de­go dnia uczy mnie, że moż­na być jed­no­cze­śnie kimś sta­now­czym i de­li­kat­nym. To­wa­rzysz­ką tej dro­gi by­ła tak­że Krop­ka – nie­zwy­kła psi­na. Po­ja­wie­nie się jej u nas trak­tu­ję ja­ko ko­lej­ny dar od ży­cia. Sta­ła się jed­nym z naj­waż­niej­szych na­uczy­cie­li uważ­no­ści ja­kich w tym ży­ciu spo­tka­łam. Każ­de­go dnia uczy­ła mnie cier­pli­wo­ści, słu­cha­nia in­tu­icji, bez­wa­run­ko­wej mi­ło­ści i ak­cep­ta­cji ży­cia ta­kie­go ja­kie jest. Na za­wsze po­zo­sta­nie w mo­im ser­cu.

To­wa­rzy­szą mi tak­że Przy­ja­cie­le i Nie­przy­ja­cie­le i wszyst­kie Isto­ty, któ­re spo­ty­kam na każ­dym kro­ku. To moi Na­uczy­cie­le Ży­cia, dzię­ki któ­rym co chwi­lę je­stem już kimś in­nym.

I są jesz­cze wier­sze, szy­deł­ko­wa­nie, szy­cie na ma­szy­nie, uko­cha­ne dźwię­ki, i bez­cen­na ci­sza, w któ­rej mam szan­sę usły­szeć to, co nie­sły­szal­ne.

Moja

edukacja…

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii

10.1999 – 02.2012

HEURESIS Certyfikowani Trenerzy i Konsultaci Zarządzania
Sp. z o.o.

10.2011 – 07.2012

The Institute for Mindfulness-Based Approaches

09.2012 – 01.2014

Oasis Institute for Mindfulness-based Professional Education and Training

02.2016 – w trakcie

Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt

09.2022- w trakcie

„Tym, co jest naprawdę trudne, a jednocześnie zachwyca, jest rezygnacja z bycia doskonałym i praca nad tym, by stać się sobą”

Anna Quidlen

Moi nauczyciele…

Przewodnikiem w mojej praktyce uważności jest Johan Tinge – założyciel i dyrektor Instytutu Mindfulness w Rolde w Holandii. Dodatkowo doświadczenie w medytacji mindfulness rozwijam i pogłębiam uczestnicząc w odosobnieniach organizowanych w Polsce i w Europie, a także biorąc udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach poświęconych tematyce uważności.

dr Julia E. Wahl

Nauczycielka Uważności i Współczucia

Lot Heijke, Holandia

Nauczycielka Mindfulness

Bob Stahl, USA

Nauczyciel Mindfulness

Frits Koster

Nauczyciel Mindfulness, Holandia

dr Linda Lehrhaupt, USA

Założycielka The Institute for Mindfulness-Based Approaches

Johan Tinge, Holandia

Pedagodg, psycholog, terapeuta, nauczyciel Mindfulness

Petra Meibert

Nauczycielka Mindfulness, Niemcy

Jetty Heynekamp, Holandia

Nauczycielka Mindfulness, fizjoterapeutka

Eva Bruha, Irlandia

Nauczycielka MBSR (IMA)

Katharina Meinhard

Fizjoterapeutka, nauczycielka yogi

Renate Seifarth, Niemcy

Nauczycielka Mindfulness

Małgorzata Jakubczak, Polska

Pedagog, nauczycielka MBSR

Blog...

Drożdże. Najważniejsze są drożdże :)

Drożdże. Najważniejsze są drożdże 🙂

Praktykuj, praktykuj, praktykuj…regularnie, regularnie, regularnie! Taaaa! Łatwo powiedzieć. Do napisania o tejże regularności zainspirował mnie Dan Harris, amerykański dziennikarz współprowadzący...

Zgoda na życie

Zgoda na życie

W czym kiedyś pomógł mi udział w kursie MBSR? W tym, żeby tak ciągle nie wściekać się na bieżącą chwilę. I nie zamartwiać się nią ciągle. A zamartwianie miałam we krwi. Lubiłam, aby było tak jak „ja...

Ja w mediach…

Posłuchaj…

Poczytaj…

Ja w mediach…

Posłuchaj

Poczytaj

Jak możemy zacząć współpracować? 

KURSY GRUPOWE

8-tygodniowy trening uważności MBSR

online / stacjonarne

Uczestnictwo w 8 – tygodniowym kursie MBSR (Mindfulness – Based Stress Reduction) pozwala nam przypomnieć sobie odkrywanie codzienności na nowo. Dzięki niemu uczymy się rezygnować z mało wspierających nawyków oraz automatów i zastępować je świadomymi i mądrymi dla nas wyborami.

KURS INDYWIDUALNY

Kursy Mindfulness indywidualne w oparciu o MBSR

online / stacjonarne

Indywidualny kurs Mindfulness (uważności) jest propozycją, która w całości oparta jest na kursie MBSR, z tą różnicą, że nie jest procesem grupowym a indywidualnym. Przygotowany jest dla tych osób, które z jakiś powodów nie mają możliwości pracy w grupie, w ramach grupowych kursów MBSR.

PRAKTYKA INDYWIDUALNA

Rozwój praktyki uważności

online / stacjonarne

Spotkanie online (60 min.), w trakcie, którego możesz zapoznawać się i rozwijać praktykę uważności, lub kontynuować ją po ukończonym kursie MBSR. Spotkania dostosowane są do Twoich potrzeb i możliwości.

Inne propozycje

warsztaty, kursy, wykłady przygotowywane według indywidualnych potrzeb

Jeśli interesuje Cię wykorzystanie narzędzi mindfulness w biznesie, szukasz kursu uważności dla swoich pracowników lub chcesz zaprosić mnie do poprowadzenia wykładu,skontaktuj się ze mną.