Johan Tinge, Holandia

"

Pedagodg, psycholog, terapeuta, nauczyciel Mindfulness

Jest pe­da­go­giem i psy­cho­lo­giem zdro­wia oraz te­ra­peu­tą Ge­stalt. Jest za­ło­ży­cie­lem i Dy­rek­to­rem The In­sti­tu­te for Mind­ful­ness Rol­de (Ho­lan­dia), w któ­rym ofe­ru­je pro­gra­my na­uczy­ciel­skie MBSR i MBCT, przy­go­to­wu­ją­ce do pro­wa­dze­nia 8-ty­go­dnio­wych kur­sów MBSR i MBCT. Od 1981 ro­ku prak­ty­ku­je Vi­pas­sa­nę. Od 1988 jest tak­żę na­uczy­cie­lem Vi­pas­sa­ny. Pro­wa­dzi pry­wat­ną prak­ty­kę psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną. Ukoń­czył Pro­fes­sio­nal Tra­ining Pro­gram­me oraz Pro­fes­sio­nal In­tern­ship Pro­gram­me, w Kli­ni­ce Re­duk­cji Stre­su na Uni­wer­sy­te­cie w Mas­sa­chu­setts (Wor­ce­ster, USA).