Renate Seifarth, Niemcy

"

Nauczycielka Mindfulness

Wszyst­ko za­czę­ło się w 1988 ro­ku po ukoń­cze­niu przez Re­na­te stu­diów bio­lo­gicz­nych. Po­dró­żo­wa­ła po Ne­pa­lu i In­diach. W trak­cie po­dró­ży wzię­ła udział w swo­im pierw­szym od­osob­nie­niu, gdzie po­zna­ła swo­ich pierw­szych na­uczy­cie­li – Fre­da von Al­l­men, Chri­sto­phe­ra Tit­mus­sa i Shar­dę Ro­gell.

Spo­tka­nie to za­owo­co­wa­ło dzie­się­cio­ma in­ten­syw­ny­mi la­ta­mi prak­ty­ki w Wiel­kiej Bry­ta­nii (Ga­ia Ho­use), Sta­nach Zjed­no­czo­nych (In­si­ght Me­di­ta­tions So­cie­ty), Taj­lan­dii i Bir­mie. W tym cza­sie spę­dzi­ła prze­szło pięć lat na od­osob­nie­niach, z cze­go dwa i pół ro­ku w klasz­to­rach w Taj­lan­dii pod Ajahn Ma­ha Bo­owa, w Bir­mie pod Say­adaw U Pan­di­ta i U Ja­na­ka oraz pół ro­ku w ere­mie.

Od­osob­nie­nia są dla niej waż­ne do dziś a swo­je zro­zu­mie­nie fi­lo­zo­fii bud­dyj­skiej za­wdzię­cza przede wszyst­kim Ste­pha­no­wi Bat­che­lo­ro­wi.

Od 2000 ro­ku pro­wa­dzi licz­ne od­osob­nie­nia w Niem­czech, Szwaj­ca­rii i Au­strii, spę­dza na­wet kil­ka ty­go­dni na od­osob­nie­niach, pu­bli­ku­je licz­ne ar­ty­ku­ły w książ­kach i cza­so­pi­smach, in­ne książ­ki tłu­ma­czy, w 2014 wy­da­ła prze­wod­nik na od­osob­nie­nie w do­mu: Bud­dha at ho­me, nym­phen­bur­ger Ver­lag.

Jest człon­kiem mię­dzy­na­ro­do­wych cen­trów me­dy­ta­cyj­nych, z któ­ry­mi re­gu­lar­nie się spo­ty­ka.

Na­dal kształ­tu­je swo­je do­świad­cze­nie w psy­cho­te­ra­pii, po­przez udział w róż­nych szko­le­niach i roz­wój na tym po­lu.

In­te­re­su­je się fi­lo­zo­fią, po­li­ty­ką i ochro­ną śro­do­wi­ska.