Jetty Heynekamp, Holandia

"

Nauczycielka Mindfulness, fizjoterapeutka

Pra­cu­je ja­ko psy­cho­te­ra­peut­ka po­wy­żej 10 lat. Od 1982 ro­ku prak­ty­ku­je me­dy­ta­cję wglą­du (in­si­ght me­di­ta­tion) i jest bar­dzo do­świad­czo­na w pra­cy z oso­ba­mi, któ­re ma­ją fi­zycz­ne ogra­ni­cze­nia. Od 2010 ro­ku na­uczy­ciel­ka Mind­ful­ness. Wspól­nie  z mę­żem, Frit­sem Ko­ste­rem, pro­wa­dzi od­osob­nie­nia mind­ful­ness w ca­łej Eu­ro­pie. W trak­cie od­osob­nień przede wszyst­kim pro­wa­dzi za­ję­cia z uważ­ne­go ru­chu, a tak­że pro­wa­dzi in­dy­wi­du­al­ne se­sje z uczest­ni­ka­mi, do­ty­czą­ce pra­wi­dło­wej po­sta­wy cia­ła w trak­cie me­dy­ta­cji.