Katharina Meinhard

"

Fizjoterapeutka, nauczycielka yogi

Ka­tha­ri­na Me­in­hard jest fi­zjo­te­ra­peut­ką i dy­rek­tor­ką jo­go­we­go pro­gra­mu na­uczy­ciel­skie­go cer­ty­fi­ko­wa­ne­go przez the Ger­man As­so­cia­tion of Yoga Te­achers. Współ­pro­wa­dzi the Yoga Scho­ol of Dres­den.

Od 1989 ro­ku pra­cu­je w róż­ne­go ro­dza­ju pro­gra­mach zdro­wot­nych i re­ha­bi­li­ta­cyj­nych, uwzględ­nia­jąc w swo­jej pra­cy po­dej­ście mind­ful­ness. Od 1990 ro­ku prak­ty­ku­ję me­dy­ta­cję zen. Od 1992r. uczy jo­gi. Od 2003r. jest na­uczy­ciel­ką MBSR. Szko­le­nie na­uczy­ciel­skie ukoń­czy­ła  w the In­sti­tu­te for Mind­ful­ness-Ba­sed Ap­pro­aches.