Bob Stahl, USA

"

Nauczyciel Mindfulness

Dr Bob Stahl stwo­rzył sie­dem róż­nych pro­gra­mów re­duk­cji stre­su w opar­ciu o roz­wój uwa­zno­ści, któ­re są re­ali­zo­wa­ne w cen­trach me­dycz­nych w San Fran­ci­sco (SF Bay Area). Obec­nie ofe­ru­je swo­je pro­gra­my w Do­mi­ni­can Ho­spi­tal (San­ta Cruz), El Ca­mi­no Ho­spi­tals (Los Ga­tos)  and Mo­un­ta­in View.

Ja­ko star­szy na­uczy­ciel, pra­cu­je tak­że w Oasis In­sti­tu­te for Mind­ful­ness-Ba­sed Pro­fes­sio­nal Edu­ca­tion and Tra­ining przy The Cen­ter for Mind­ful­ness in Me­di­ci­ne, He­alth Ca­re, and So­cie­ty at the Uni­ver­si­ty of Mas­sa­chu­setts Me­di­cal Scho­ol.

Jest współ­au­to­rem 5 ksią­żek:

1. A Mind­ful­ness-Ba­sed Stress Re­duc­tion Work­bo­ok (Bob Stahl, Eli­sha Gold­ste­in);

Pol­skie wy­da­nie tej książ­ki to „Uważ­ność. Tre­ning re­duk­cji stre­su me­to­dą mind­ful­ness”. Gdań­skie Wy­daw­nic­two Psy­cho­lo­gicz­ne Sp. z o.o.

2. Li­ving With Your He­art Wi­de Open (Ste­ve Flo­wers, Bob Stahl, Ta­ra Brach);

3. Cal­ming the Rush of Pa­nic (Bob Stahl, Wen­dy Mil­l­sti­ne);

4. A Mind­ful­ness-Ba­sed Stress Re­duc­tion Work­bo­ok for Anxie­ty (Bob Stahl, Flo­ren­ce Me­leo-Mey­er, Lynn Ko­er­bel, Sa­ki San­to­rel­li);

5. MBSR Eve­ry­day (Bob Stahl, Eli­sha Gold­ste­in).

Jest na­uczy­cie­lem w ośrod­kach me­dy­ta­cyj­nych In­si­ght San­ta Cruz oraz Spi­rit Rock.