Ja w mediach…

Spotkanie z Mi­cha­elem San­der­so­nem i Mar­tą Ku­li­gow­ską

Ja­kiś czas te­mu mia­łam ogrom­ną przy­jem­ność spo­tkać się z Mi­cha­elem San­der­so­nem i Mar­tą Ku­li­gow­ską i po­roz­ma­wiać o uważ­no­ści.

A wszyst­ko w pro­gra­mie Stu­dio Ac­ti­ve na ka­na­le TVN Me­teo Ac­ti­ve. By­ło, mi­nę­ło – zo­sta­ły, zu­peł­nie nie­co­dzien­ne wspo­mnie­nia