Frits Koster

"

Nauczyciel Mindfulness, Holandia

Frits Ko­ster uro­dził się w Ho­lan­dii i jest współ­twór­cą 8-ty­go­dnio­we­go pro­gra­mu Mind­ful­ness-Ba­sed Com­pas­sio­na­te Li­ving (MBCL), kur­su w trak­cie któ­re­go głów­ny na­cisk kła­dzie się na roz­wój ser­decz­no­ści i współ­czu­cia. Frits jest tak­że wy­kwa­li­fi­ko­wa­nym i do­świad­czo­nym na­uczy­cie­lem mind­ful­ness. Uczy kur­sów MBSR i MBCT, jest tak­że na­uczy­cie­lem w wie­lu pro­gra­mach szko­lą­cych przy­szłych na­uczy­cie­li MBSR i MBCT w ta­kich In­sty­tu­tach jak: the In­sti­tu­te for Mind­ful­ness-Ba­sed Ap­pro­aches (IMA), In­sti­tu­te for Mind­ful­ness w Rol­de w Ho­lan­dii, jak rów­nież w po­dy­plo­mo­wych pro­gra­mach mind­ful­ness na Uni­wer­sy­te­cie Col­le­ge Ar­te­vel­de w Gent w Bel­gii. Przez 6 lat był mni­chem bud­dyj­skim i pod­czas te­go okre­su stu­dio­wał psy­cho­lo­gię bud­dyj­ską w róż­nych świą­ty­niach w po­łu­dnio­wo-wschod­niej Azji (m.​in. Taj­lan­dia, Bir­ma). W 1988 ro­ku wró­cił do Ho­lan­dii gdzie kon­ty­nu­ował prak­ty­ke me­dy­ta­cyj­ną, pro­wa­dząc od­osob­nie­nia Vi­pas­sa­ny, mind­ful­ness oraz com­pas­sion dla pro­fe­sjo­na­li­stów. Jest współ­au­to­rem (wspól­nie z Eri­kiem van den Brink) książ­ki „Mind­ful­ness-Ba­sed Com­pas­sio­na­te Li­ving” (Ro­utled­ge, Jan. 2015), a tak­że au­to­rem ksią­żek „Li­be­ra­ting In­si­ght” (Sil­kworm Bo­oks, 2004), „Bud­dhist Me­di­ta­tion as Stress Ma­na­ge­ment” (Sil­kworm Bo­oks, 2007) oraz „The Web of Bud­dhist Wis­dom” (Sil­kworm Bo­oks, 2014).