MBSR

MBSR , czyli Mind­ful­ness Ba­sed Stress Re­duc­tion jest to 8-ty­go­dnio­wy kurs re­duk­cji stre­su stworony w opar­ciu o roz­wój uważ­no­ści. Program ten chro­nio­ny jest pra­wa­mi au­tor­ski­mi.

Podczas treningu MBSR pracujemy nad świa­do­mą zmia­ną na­szych na­wy­ków i  au­to­ma­tycz­nych re­ak­cji, uczymy się jak do­świad­czać kon­tak­tu z wła­snym cia­łem oraz jak ob­ser­wo­wać po­ja­wia­ją­ce się w nas my­śli i emo­cje. Roz­wi­ja­my także umie­jęt­no­ść do­strze­ga­nia zja­wisk, któ­rych za­zwy­czaj nie za­uwa­ża­my w co­dzien­nej go­ni­twie. Uczymy się ak­tyw­nie i świa­do­mie sta­wia­ć czo­ła codziennym trud­no­ściom i sku­tecz­niej ra­dzić so­bie w  trud­nych i stre­su­ją­cych  sy­tu­acjach.

MBSR to pro­gram szko­le­nio­wy opra­co­wa­ny w 1979 ro­ku w Kli­ni­ce Re­duk­cji Stre­su przy Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym w Mas­sa­chu­setts  w Wor­ce­ster (USA) przez prof. Jo­na Ka­bat – Zin­na oraz je­go współ­pra­cow­ni­ków.  Po­cząt­ko­wo pro­gram był de­dy­ko­wa­ny pa­cjen­tom z chro­nicz­nym bó­lem, nad­ci­śnie­niem, no­wo­two­ra­mi, cho­ro­ba­mi ser­ca i płuc, mi­gre­na­mi, za­bu­rze­nia­mi snu, na­pa­da­mi pa­ni­ki, pro­ble­ma­mi tra­wien­ny­mi, scho­rze­nia­mi skó­ry etc. u któ­rych szpi­tal­ne le­cze­nie nie przy­no­si­ło po­żą­da­nych re­zul­ta­tów. Pa­cjen­ci by­li pod­da­wa­ni szcze­gó­ło­wym ba­da­niom przed roz­po­czę­ciem pro­gra­mu MBSR, a tak­że po za­koń­cze­niu pro­gra­mu, w ce­lu do­ku­men­ta­cji efek­tyw­no­ści pro­gra­mu zdro­wie­nia.

Już wcze­sne ba­da­nia, prze­pro­wa­dzo­ne w la­tach 1986-1992, do­ty­czą­ce sta­nów lę­ko­wych (www.​ncbi.​nlm.​nih.​gov) oraz prze­wle­kłe­go bó­lu (www.​uma​ssme​d.​eu) wy­ka­za­ły dłu­go­trwa­łe zła­go­dze­nie ob­ja­wów so­ma­tycz­nych i psy­chicz­nych u więk­szo­ści uczest­ni­ków Pro­gra­mu MBSR, a tak­że głę­bo­kie, po­zy­tyw­ne zmia­ny w ich po­sta­wach, za­cho­wa­niu, jak rów­nież po­strze­ga­niu sie­bie, in­nych i świa­ta.

Obec­nie w pro­gra­mie MBSR co­raz czę­ściej uczest­ni­czą lu­dzie zdro­wi, któ­rym prak­ty­ka uważ­no­ści umoż­li­wia sku­tecz­ne ra­dze­nie so­bie z szyb­kim tem­pem ży­cia, a co za tym idzie prze­mę­cze­niem, fru­stra­cją, ob­ni­że­niem na­stro­ju, kło­po­ta­mi ze snem, bó­lem gło­wy etc.

Ba­da­nia po­ka­za­ły, że u zdro­wych uczest­ni­ków pro­gra­mu MBSR    no­tu­je się:
– re­duk­cję stre­su,
– po­pra­wę ja­ko­ści ży­cia
– zwięk­sze­nie do­bro­sta­nu.

MBSR – dlaczego jest tak skuteczny?

Uczest­nic­two w pro­gra­mie MBSR mia­ło uzu­peł­niać te­ra­pię me­dycz­ną pa­cjen­tów, a jego celem by­ło zdobycie umie­jęt­no­ści re­lak­sa­cji i lep­sze­go ra­dze­nia so­bie ze stre­sem wy­wo­ły­wa­nym złym sta­nem zdro­wia.

W trakcie trwania programu zauważono  wśród pa­cjen­tów wiele innych pozytywnych efektów działania metody:

  • mniej­szą licz­bę ob­ja­wów cho­ro­bo­wych i mniej­szą ich uciąż­li­wość fi­zycz­ną
  • więk­szą pew­ność sie­bie, cier­pli­wość wo­bec sa­me­go sie­bie i ak­cep­ta­cję sie­bie sa­me­go, a tak­że zwięk­szo­ny opty­mizm i aser­tyw­ność
  • więk­szą wia­rę w to, że są w sta­nie po­ra­dzić so­bie z bó­lem fi­zycz­nym i emo­cjo­nal­nym, oraz in­ny­mi si­ła­mi ja­kie rzą­dzą ich ży­ciem
  • mniej­szy nie­po­kój, przy­gnę­bie­nie i gniew wy­wo­ła­ny złym sta­nem zdro­wia
  • więk­sze opa­no­wa­nie,  na­wet w bar­dzo stre­su­ją­cych sy­tu­acjach, któ­re kie­dyś zu­peł­nie wy­trą­ca­ły ich z rów­no­wa­gi

MBSR – korzyści

Me­to­da mind­ful­ness (uważ­no­ści) zo­sta­ła tak­że uzna­na przez nie­miec­ką służ­bę zdro­wia, na­to­miast sta­ra­nia człon­ków The In­sti­tu­te for Mind­ful­ness Ba­sed Ap­pro­aches (IMA) do­pro­wa­dzi­ły do czę­ścio­wej re­fun­da­cji kosz­tów uczest­nic­twa w pro­gra­mach MBSR przez wy­bra­nych ubez­pie­czy­cie­li, a tak­że do peł­ne­go ich uzna­nia ze stro­ny nie­miec­kie­go sto­wa­rzy­sze­nia ubez­pie­czy­cie­li kor­po­ra­cyj­nych.

Sku­tecz­ność pro­gra­mu MBSR, do­wie­dzio­na dzię­ki licz­nym ba­da­niom na­uko­wym, spo­wo­do­wa­ła, że ak­tu­al­nie uczest­nic­two pa­cjen­tów w pro­gra­mie MBSR re­fun­do­wa­ne jest przez  in­sty­tu­cje służ­by zdro­wia w USA oraz Wiel­kiej Bry­ta­nii.

 

Na­rzę­dzia sto­so­wa­ne w pro­gra­mie MBSR z po­wo­dze­niem za­sto­so­wa­no tak­że:

  • W te­ra­pii po­znaw­czo-be­ha­wio­ral­nej: stworzono  MBCT (Mind­ful­ness Ba­sed Co­gni­ti­ve The­ra­py), czy­li pro­gram Te­ra­pii Po­znaw­czej De­pre­sji opar­tej na Uważ­no­ści. Jest to pro­gram łą­czą­cy me­dy­ta­cję uważ­no­ści z psy­cho­lo­gicz­ny­mi teo­ria­mi po­zna­nia i prak­ty­ka­mi po­wsta­ły­mi na Za­cho­dzie (tu: z te­ra­pią po­znaw­czą). MBCT wska­za­ny jest ja­ko sku­tecz­na me­to­da zmniej­sza­ją­ca ry­zy­ko na­wro­tu de­pre­sji u pa­cjen­tów z trze­ma lub wię­cej epi­zo­da­mi du­żej de­pre­sji. (Te­as­da­le i in., 2000).
  • W me­dy­cy­nie: prak­ty­kę uważ­no­ści stosuje się w po­nad 200 ośrod­kach me­dycz­nych  ja­ko sku­tecz­ną te­ra­pię w wal­ce m.​in. z za­bu­rze­nia­mi oso­bo­wo­ści ty­pu bor­der­li­ne, cho­ro­ba­mi skó­ry, chro­nicz­nym bó­lem i wie­lo­ma in­ny­mi.
  • W biz­ne­sie:

medytacja uważ­no­ści w biz­ne­sie skutkuje po­dej­mo­wa­niem lep­szych de­cy­zji przez pra­cow­ni­ków firm na wszyst­kich szcze­blach, efek­tyw­niej­szą współ­pra­cą z in­ny­mi, wzro­stem od­por­no­ści na po­ja­wia­ją­ce się sy­tu­acje stre­so­we, więk­szą kon­cen­tra­cją, wy­raź­niej­szym po­strze­ga­niem spraw ta­ki­mi, ja­kie są. Me­dy­ta­cję uważ­no­ści za­sto­so­wa­no m.​in. w ta­kich fir­mach jak Ge­ne­ral Mills, Go­ogle etc.

  • W edu­ka­cji:

m.​in. w szkol­nic­twie wyż­szym np. na Ha­rvard Bu­si­ness Scho­ol, w szko­le biz­ne­su IMD Bus­si­nes Scho­ol w Szwaj­ca­rii, Cla­re­mont Gra­du­ate Uni­ver­si­ty (USA) etc. ale tak­że w przed­szko­lach i szko­łach.

  • W wię­zien­nic­twie:

po wpro­wa­dze­nie prak­ty­ki uważ­no­ści za­ob­ser­wo­wa­no zna­czą­cy spa­dek po­zio­mu agre­sji u więź­niów.

Jeśli masz ochotę rozpocząć swoją przygodę z mindfulness zapraszam Cię na najbliższy warsztat

Twój dzwoneczek uważności

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, w którym dzielę się z Tobą tym, co mnie inspiruje oraz zachwyca w mindfulness – zapisz się poniżej