dr Linda Lehrhaupt

"

USA; Założycielka The Institute for Mindfulness-Based Approaches

Uro­dzo­na w No­wym Jor­ku. Za­ło­ży­ciel­ka i Dy­rek­tor The In­sti­tu­te for Mind­ful­ness-Ba­sed Ap­pro­aches. Ja­ko cer­ty­fi­ko­wa­na na­uczy­ciel­ka (cer­ty­fi­kat uzy­ska­ny w The Cen­ter for Mind­ful­ness (CFM) w Wor­ce­ster, Mass, USA), w 1993 ro­ku roz­po­czę­ła pro­wa­dze­nie kur­sów MBSR. Obro­ni­ła dok­to­rat w Per­for­man­ce Stu­dies from New York Uni­ver­si­ty. Jest na­uczy­cie­lem. Od 1979 ro­ku prak­ty­ku­je me­dy­ta­cję zen. Jest tak­że na­uczy­cie­lem w li­nii Whi­te Plum (za­ło­ży­ciel Ta­izan Ma­ezu­mi Ro­shi). Od 1978 prak­ty­ku­je Tai Chi oraz Chi Kung a tak­że uczy obu me­tod. Jest au­tor­ką ksią­żek Ri­ding the Wa­ves of Li­fe: Mind­ful­ness and In­ner Ba­lan­ce (Niem­cy, 2012), Tai Chi as a Path of Wis­dom (Sham­bha­la Pu­bli­ca­tions, 2001).