Trening uważności MBSR

kursy stacjonarne lub online

MBSR ONLINE – PLATFORMA ZOOM (CAŁY ŚWIAT)

Po­zna­wa­nie uważ­no­ści to nie­zwy­kłe do­świad­cze­nie, któ­re­go po­wi­nien spró­bo­wać każ­dy – rów­nież oso­by, któ­re z róż­nych przy­czyn nie mo­gą wziąć udzia­łu w za­ję­ciach sta­cjo­nar­nych.

Kurs MBSR on­li­ne to ide­al­ny spo­sób za­głę­bie­nia się w idei i prak­ty­ce mind­ful­ness, bez wy­cho­dze­nia z do­mu. Po­zwa­la to po­czuć się swo­bod­niej, roz­ło­żyć się w do­brze zna­nej prze­strze­ni, bez drę­czą­cych my­śli w sty­lu „Czy gaz jest wy­łą­czo­ny?” Spo­tka­nia od­by­wa­ją się po­przez apli­ka­cję Zoom, ale ni­cze­go im to nie uj­mu­je. W tej nie­ty­po­wej for­mie rów­nież mo­że­my od­kry­wać sie­bie i po­zna­wać po­dej­ście in­nych uczest­ni­ków.

 MBSR OFFLINE – STACJONARNY (WARSZAWA)

Kurs MBSR offline to propozycja dla wszystkich, którzy potrzebują spotkać się „na żywo” i wspólnie z innymi zgłębiać tajniki praktyki Mind­ful­ness . Spo­tka­nia od­by­wa­ją się na warszawskim Mokotowie lub Ursynowie.

Dla każdego kto

 • Chce so­bie le­piej ra­dzić w stre­su­ją­cych i kry­zy­so­wych sy­tu­acjach, po­ja­wia­ją­cych się w ży­ciu za­wo­do­wym i pry­wat­nym
 • Chce ob­ni­żyć po­ziom od­czu­wa­ne­go w or­ga­ni­zmie stre­su
 • Chce po­znać na­rzę­dzia, umoż­li­wia­ją­ce sa­mo­dziel­ną
  pra­cę z po­ja­wia­ją­cym się na co dzień stre­sem
 • Chce po­pra­wić ja­kość swo­je­go ży­cia
 • Do­świad­cza fi­zycz­ne­go lub/i psy­chicz­ne­go bó­lu
 • Jest go­to­wy na­wią­zać kon­takt z sa­mym/sa­mą so­bą
 • Jest go­to­wy do pod­ję­cia sa­mo­dziel­nej, co­dzien­nej prak­ty­ki w trak­cie uczest­nic­twa w 8-ty­go­dnio­wym kur­sie MBSR

Korzyści

 • Wzrost umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach
 • Zmniejszenie fizycznych i  psychosomatycznych objawów stresu
 • Umiejętność uważnej obserwacji pojawiających się myśli, emocji i zdolność świadomego zarządzania nimi
 • Poprawa zdolności koncentracji
 • Zwiększenie zdolności do relaksu
 • Zwiększenie pewności siebie i samooceny
 • Wzmocnienie postawy akceptacji siebie i innych oraz nieosądzające nastawienie wobec siebie samego i otoczenia
 • Lepsze relacje z innymi
 • Wzrost aktywności życiowej i radości życia

Więcej korzyści

“Inwestycję w kurs MBSR z Agnieszką Guzicką traktuję jako jedną z najważniejszych inwestycji w moim życiu.”

Jestem za to doświadczenie niezmiernie wdzięczna. Sam temat MBSR i praktyka są niezmiernie frapujące natomiast to JAK przeprowadzi się uczesnika przez ten proces poznawania i wglądu jest podstawą. Agnieszka była wspaniałą przewodniczką w tej delikatnej materii. Niezwykle doświadczona, empatyczna, wspierająca oraz merytoryczna. Dziękuję za ten piękny czas.

“Kurs dosłownie odmienił mnie i moje życie.”

To niesamowite, że w tak krótkim czasie może zajść w człowieku, a w konsekwencji i jego otoczeniu, tyle zmian. A to za sprawą zwykłej, acz wcale nieoczywistej uważności. Kurs dotyczył redukcji stresu i w tym obszarze pomógł mi znakomicie. Zarówno na poziomie ciała jak i psychiki czuję się znacznie lepiej – pozbawiona zbędnych napięć, spokojniejsza, uśmiechnięta. Jednak ta technika może być wykorzystana do pracy w różnych obszarach życia i zamierzam korzystać z niej jak najwięcej i kontynuować swoją praktykę. Najpiękniejsze jest to, że codzienność przestała być dla mnie męcząca i trudna, a zamiast tego znalazło się w niej miejsce na lekkość, radość, pozytywne nastawienie. To przekłada się też na moją efektywność w pracy, życzliwe relacje z najbliższymi i z samą sobą. Jestem wdzięczna Agnieszce za ten kurs.

“8 tygodni kursu MBSR było dla mnie bardzo przełomowym czasem”

8 tygodni kursu MBSR było dla mnie bardzo przełomowym czasem, pełnym wartościowych wniosków, przemyśleń i dobrych zmian. Uważność wprowadziła w moją codzienność przestrzeń na zwolnienie i zaopiekowanie się sobą. Pozwoliła mi nauczyć się czerpania radości z małych momentów, radzenia sobie z napięciem i zauważalnie zmieniła jakość mojego codziennego życia. Dodam, że Agnieszka jest wyjątkową nauczycielką, tworzącą bardzo sprzyjającą atmosferę na zajęciach, dzielącą się niesamowitą ilością mądrości. Jestem bardzo wdzięczna za wszystko, co wydarzyło się w ciągu 8 tygodni kursu i nie wyobrażam sobie już życia bez uważności.

“Uważność pomaga mi być mniej przywiązana do swoich przekonań, myśli”

Przed kursem zdawałam sobie sprawę z tego, że nasze myśli nie są faktami, a jedynie zbiorem różnych przekonań, często zapożyczonym ze środowiska w którym funkcjonujemy, jednak dopiero na kursie, gdy poświęciłam czas na przyglądanie się temu, zrozumiałam jak realnie wpływają one na moje życie codzienne i jak
mogę zmienić moje podejście do nich. Było to bardzo cenne doświadczenie i mam nadzieję, że uda mi się żyć coraz uważniej.

“W trakcie kursu doświadczyłam, że codzienne ćwiczenie....”

W trakcie kursu doświadczyłam, że codzienne ćwiczenie i praktykowanie uważności jest sposobem na poprawę jakości życia, pozwala je przeżyć lepiej, szcześliwiej, po swojemu a przede wszytkim bardziej świadomie.

“Kurs pomógł mi zrozumieć siebie.”

Jestem spokojniejsza i bardziej cierpliwa. Potrafię koncentrować się na danej chwili, w danym momencie. Nauczyłam się czerpać energię z życia i doceniać to co mam. Odzyskałam wewnętrzną równowagę i spokój. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w 8-tygodniowym kursie MBSR prowadzonym przez Agnieszkę. Cotygodniowe spotkania pomogły mi zachować dyscyplinę w regularnych ćwiczeniach, które są drogą do zmian w moim życiu.

“Umiejętności, które nabyłam podczas kursu pozwoliły mi w zarządzaniu swoimi emocjami.”

Umiejętności, które nabyłam podczas kursu pozwoliły mi w zarządzaniu swoimi emocjami, co przełożyło się na lepsze porozumiewanie się ze sobą i z innymi ludźmi. Poprawa koncentracji, akceptacja i wewnętrzna siła oraz poczucie sprawczości to cztery główne nagrody, które dostałam dzięki konsekwentnej medytacji.
Mam jednak przeczucie, że to dopiero początek tego co daje mi mindfulness, a nie zawsze daje spokój i ukojenie. Jednak dzięki właśnie tym trudnym chwilom, mogłam odkryć to co mi pomaga i wspiera.

“Czuje się spokojniejsza i po prostu mam się lepiej sama ze sobą.”

Na kurs zdecydowałam się z polecenia, nie wiedząc o co chodzi z tą uważnością i teorią mindfulness. Nastawiona byłam mocno na redukcję stresu związanego z pracą. Byłam otwarta na nowe doświadczenie i ciekawa ja ono na mnie wpłynie. W trakcie trwania kursu odczuwałam przeróżne emocje od złości, smutku i irytacji po radość i wzruszenie. Okazało się, że mój brak cierpliwości co do własnej osoby spowodowany nieustanną krytyką i ocenianiem, były głównymi powodami stresu w pracy. Galopujące myśli we wszystkich kierunkach co powinnam zrobić i czego nie zrobiłam oraz przewidywanie czarnych scenariuszy, było moją codziennością. Kurs dał mi narzędzia by tym stresorom powiedzieć stop. Czy się udało? Myślę, że tak. Czuje się spokojniejsza i po prostu mam się lepiej sama ze sobą. Wrzucam na luz, ale czy to jest proste? Pewne, że nie. Po 8 tygodniach kursu wiem, że nie przestane walczyć o siebie  i chcę kontynuować ćwiczenia by mieć siłę i odwagę bycia sobą tu i teraz.

“Kurs uważności pomógł mi w radzeniu sobie z natłokiem myśli, z nieskupianiem się na nich, jeśli to nie jest koniecznie.”

Uważność dla mnie to spokój, obserwacja i bycie tu i teraz. Akceptacja moich myśli i ciała takimi jakie są. Kurs uważności to dla mnie początek nowego życia w teraźniejszości. 

“Kurs pomaga mi na co dzień i mam nadzieję, że będzie pomagał jeszcze wiele lat ”

Łatwiej mi teraz zatrzymać się w gonitwie spraw, zauważyć ciało, oddech oraz poobserwować rozbrykane myśli.
I chociaż ta praktyka nigdy się nie kończy (a na pewno nie kończy się sukcesem czy porażką), dzięki wspólnym spotkaniom odczuwam teraz więcej optymizmu i serdeczności.

Agnieszka zrobiła na mnie ogromne wrażenie jako nauczyciel, jej naturalność, uważność i szczerość są dla mnie bezcenną inspiracją.

“Udział w kursie był z pewnością jedną z lepszych inwestycji w siebie.”

Zmierzenie się w spokoju, bez presji z tym, na co w codziennym życiu nie ma czasu, przestrzeni i odwagi. Po każdym spotkaniu pojawiały się kolejne pytania. Na odpowiedzi nie trzeba było długo czekać, przychodziły niespodziewane same wtedy kiedy ciało i umysł były spokojne. Emocje znajdywały ujście, oczyszczały głowę i cały organizm. Bywały momenty trudne, nie zawsze łatwo przychodzi zmierzenie się z tym co trudne, ale wiem jedno…WARTO się na to doświadczenie otworzyć i zrobić przestrzeń na to co najpiękniejsze może do nas przyjść jak już jesteśmy gotowi do przyjąć. Polecam z całego serca kurs MBSR prowadzony przez Agnieszkę. Profesjonalnie, empatycznie z poszanowaniem dla drugiego człowieka.

“Podczas kursu miałam okazję zobaczyć, że moje myśli to nie ja, że jeśli coś przychodzi mi do głowy to nie znaczy, że muszę za tym podążać.”

Mogę się tej myśli przyjrzeć, poobserwować ją i puścić dalej. Każda myśl była dla mnie drogowskazem, bądź czymś co powinnam wziąć pod uwagę skoro wypływa wprost ze mnie. Dzisiaj wiem, że niekoniecznie. Myśli są i będą, nie mam wpływu na to co „myślę”, ale mam wpływ na to co robię z tymi myślami. Mam wybór czy za nimi podążę czy dam im siłę, czy je odrzucę. To bardzo uwalniające uczucie, dodające dużo lekkości. Na jednym ze spotkań rozmawialiśmy o tym, że myśli to nie fakty. I kiedy czuję, że w mojej głowie jest mnóstwo myśli, a razem z myślami przychodzą emocje, a ja czuję się przytłoczona wtedy korzystam z tego zdania, że „myśli to tylko myśli a nie fakty” i czuję, że mogę wziąć głębszy oddech i na spokojnie zmierzyć się z tym co do mnie przychodzi.

Agnieszko bardzo dziękuję Ci za te 8 tygodni, jesteś wspaniałą nauczycielką, bardzo się cieszę, że udało mi się odbyć ten kurs właśnie u Ciebie. To był cudowny czas, za który jestem ogromnie wdzięczna. Powodzenia i najlepszego w dalszej pracy   

“To były szczególne 8 tygodni.”

Zamieniłam „Pomyślę o tym jutro” na „Kto to wie, czy to dobrze, czy to źle” i dałam sobie prawo i przywilej cieszenia się z tej chwili i akceptacji co ta chwila niesie ze sobą.

Dzięki tym 8 tygodniom i spotkaniom podniosłam świadomość swojego ciała. 

Już „nie muszę”, a „chcę”!

“Zobaczyłem, że nie jestem sam...”

– … „Inni” mają podobne „problemy”

– Zrozumiałem,że nie mam wpływu na pojawiające się myśli, ale mam wpływ na to co z nimi zrobię

– Nauczyłem się być spokojniejszy na co dzień

“Uważność w moim życiu pomogła mi odnaleźć dawno zagubiony gdzieś uśmiech...”

… odwagę, energię i radość. Poprzez „małe” kroki i „małe” rzeczy uświadomiła mi, że moim udziałem mogą być piękne chwile warte przeżycia i zapamiętania, nawet jeśli wokół będą wydarzać się „wielkie” porażki. I gdy te piękne chwile stają się moim udziałem, to jakoś i te porażki nie wydają się ani tak ważne ani tak wielkie.

“8 tygodni - niby niedługo, a tak wiele się wydarzyło w moim życiu.”

Chęć zmiany zaprowadziła mnie do Agnieszki i to w bardzo trudnym dla mnie czasie. Codzienna medytacja, początkowo trudna, przyniosła mi spokój, błogość, inne postrzeganie siebie i otaczającej mnie rzeczywistości. I to co było trudne zaczęło stawać się łatwe i przyjemne. Błogość otworzyła drzwi tam, gdzie dotąd były ściany.

To daje nadzieję, że praktyka, bycie uważnością, może nas odmienić, uczynić życie łatwiejszym, a tym samym lepszym. Dziękuję Ci Agnieszko   

“Uważność była mi bliska "od zawsze", nawet kiedy jeszcze nie wiedziałam, że coś takiego jest :)”

Kurs MBSR był dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem, chociaż to co dla mnie przyniósł nie było mi tak zupełnie obce. Nie napiszę, że kompletnie zmienił moje życie, ale na pewno dał mi narzędzia żebym mogła codziennie , na nowo zmieniać je sama, z pełną świadomością tego co robię.

Zasady uważności i praktyka formalna – choć proste, nie są łatwe, ale same w sobie są niesamowitą wartością. W połączeniu z tym, co wnoszą do życia podczas ich wdrażania, mogą stać się tego sensem   

“Umysł początkującego umożliwił mi pozbycie się etykietek, które w miarę upływu czasu poprzyklejałam nawet bliskim.”

Moje otoczenie stało się bardziej „przyjazne”. Życzliwość wobec siebie w konsekwencji powoduje życzliwość wobec świata.

Dokładnie czuję potrzeby swojego ciała, będąc dla niego dobra mam poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie.

Wgląd w swoje myśli i emocje pozwala się przyjrzeć swoim lękom, zapanować nad falami nieuzasadnionego stresu.

Mam wiele odkryć, małych „eurek”, czuję się lżejsza, nie obciążona potokiem myśli produkujących nieustannie wyimaginowane oceny i opinie, negatywne emocje. Praktyka mindfulness pomogła mi w życiu prywatnym i zawodowym. Dała mi narzędzia do uważnego życia i bycia tu i teraz. Będę praktykować i rozwijać się w tym kierunku.

Zajęcia prowadzone przez Agnieszkę są pełne i idealne.

“Wymagający, zawsze spóźniony i ciągle pędzący świat z każdym dniem zwalniał, a ja odpoczywałem i zdobywałem kolejne 5 minut.”

„Pilne” sprawy okazywały się mieć prawdziwie niższy priorytet, a zagrożenia związane z niewykonaniem poszczególnych zadań okazywały się znikome. Świat okazał się bardziej kolorowy i słoneczny, ptaki częściej śpiewają a ludzie- głównie Ci, którzy dotąd wywoływali we mnie negatywne emocje- nauczyli się uśmiechać. Mało tego! Oni są tacy sami jak ja i teraz radują się moim uśmiechem. To wszystko za sprawą kursu?! Nie! Pewnie, że nie. Kurs nie zmienił świata. On zawsze był przyjazny i piękny. Ale ja tego po prostu nie zauważałem… Dziękuję Agnieszko!

“Kurs pomógł mi zrozumieć siebie.”

Jestem spokojniejsza i bardziej cierpliwa. Potrafię koncentrować się na danej chwili, w danym momencie. Nauczyłam się czerpać energię z życia i doceniać to co mam. Odzyskałam wewnętrzną równowagę i spokój. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w 8-tygodniowym kursie MBSR prowadzonym przez Agnieszkę. Cotygodniowe spotkania pomogły mi zachować dyscyplinę w regularnych ćwiczeniach, które są drogą do zmian w moim życiu.

“Umiejętności, które nabyłam podczas kursu pozwoliły mi w zarządzaniu swoimi emocjami.”

Umiejętności, które nabyłam podczas kursu pozwoliły mi w zarządzaniu swoimi emocjami, co przełożyło się na lepsze porozumiewanie się ze sobą i z innymi ludźmi. Poprawa koncentracji, akceptacja i wewnętrzna siła oraz poczucie sprawczości to cztery główne nagrody, które dostałam dzięki konsekwentnej medytacji.
Mam jednak przeczucie, że to dopiero początek tego co daje mi mindfulness, a nie zawsze daje spokój i ukojenie. Jednak dzięki właśnie tym trudnym chwilom, mogłam odkryć to co mi pomaga i wspiera.

“Kurs uważności pomógł mi w radzeniu sobie z natłokiem myśli, z nieskupianiem się na nich, jeśli to nie jest koniecznie.”

Uważność dla mnie to spokój, obserwacja i bycie tu i teraz. Akceptacja moich myśli i ciała takimi jakie są. Kurs uważności to dla mnie początek nowego życia w teraźniejszości. 

“Kurs pomaga mi na co dzień i mam nadzieję, że będzie pomagał jeszcze wiele lat ”

Łatwiej mi teraz zatrzymać się w gonitwie spraw, zauważyć ciało, oddech oraz poobserwować rozbrykane myśli.
I chociaż ta praktyka nigdy się nie kończy (a na pewno nie kończy się sukcesem czy porażką), dzięki wspólnym spotkaniom odczuwam teraz więcej optymizmu i serdeczności.

Agnieszka zrobiła na mnie ogromne wrażenie jako nauczyciel, jej naturalność, uważność i szczerość są dla mnie bezcenną inspiracją.

“To były szczególne 8 tygodni.”

Zamieniłam „Pomyślę o tym jutro” na „Kto to wie, czy to dobrze, czy to źle” i dałam sobie prawo i przywilej cieszenia się z tej chwili i akceptacji co ta chwila niesie ze sobą.

Dzięki tym 8 tygodniom i spotkaniom podniosłam świadomość swojego ciała. 

Już „nie muszę”, a „chcę”!

“Zobaczyłem, że nie jestem sam...”

– … „Inni” mają podobne „problemy”

– Zrozumiałem,że nie mam wpływu na pojawiające się myśli, ale mam wpływ na to co z nimi zrobię

– Nauczyłem się być spokojniejszy na co dzień

“Uważność w moim życiu pomogła mi odnaleźć dawno zagubiony gdzieś uśmiech...”

… odwagę, energię i radość. Poprzez „małe” kroki i „małe” rzeczy uświadomiła mi, że moim udziałem mogą być piękne chwile warte przeżycia i zapamiętania, nawet jeśli wokół będą wydarzać się „wielkie” porażki. I gdy te piękne chwile stają się moim udziałem, to jakoś i te porażki nie wydają się ani tak ważne ani tak wielkie.

“8 tygodni - niby niedługo, a tak wiele się wydarzyło w moim życiu.”

Chęć zmiany zaprowadziła mnie do Agnieszki i to w bardzo trudnym dla mnie czasie. Codzienna medytacja, początkowo trudna, przyniosła mi spokój, błogość, inne postrzeganie siebie i otaczającej mnie rzeczywistości. I to co było trudne zaczęło stawać się łatwe i przyjemne. Błogość otworzyła drzwi tam, gdzie dotąd były ściany.

To daje nadzieję, że praktyka, bycie uważnością, może nas odmienić, uczynić życie łatwiejszym, a tym samym lepszym. Dziękuję Ci Agnieszko   

“Uważność była mi bliska "od zawsze", nawet kiedy jeszcze nie wiedziałam, że coś takiego jest :)”

Kurs MBSR był dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem, chociaż to co dla mnie przyniósł nie było mi tak zupełnie obce. Nie napiszę, że kompletnie zmienił moje życie, ale na pewno dał mi narzędzia żebym mogła codziennie , na nowo zmieniać je sama, z pełną świadomością tego co robię.

Zasady uważności i praktyka formalna – choć proste, nie są łatwe, ale same w sobie są niesamowitą wartością. W połączeniu z tym, co wnoszą do życia podczas ich wdrażania, mogą stać się tego sensem   

Najbliższe terminy kursów MBSR i innych wydarzeń Mindfulness:

wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Umów się na bezpłatną konsultację jeżeli chcesz wziąć udział w 8- tyg. kursie MBSR

DOTYCZY TYLKO UDZIAŁU W KURSIE MBSR.

Uczestnictwo w kursie MBSR poprzedzone jest bezpłatną, indywidualną konsultacją z prowadzącą. W trakcie spotkania omawiane są szczegóły kursu, jego forma, czas trwania, inwestycja i przeciwwskazania. Konsultacja z reguły jest konsultacją online (platforma ZOOM). Czas trwania konsultacji ok. 30 – 60 min.

Uczestnictwo w programie nie wymaga wcześniejszego doświadczenia w zakresie uważności.

Uczestnikiem może być każdy bez względu na wiek, płeć i doświadczenia życiowe. Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku wolnych miejsc, w związku z dużym zainteresowaniem kursem istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową. 

Zadzwoń albo…

+48 606 699 106

wypełnij formularz

Zgoda

11 + 5 =

Inwestycja:

cena podana każdorazowo przy konkretnej ofercie

Warunki Płatności

Twoje miejsce na wybranej edycji kursu MBSR zostanie potwierdzone i zarezerwowane po przejściu bezpłatnej konsultacji indywidualnej z prowadzącą i wpłaceniu w ciągu 5 kolejnych dni od dnia konsultacji pełnej kwoty za kurs, chyba że umówiłyśmy się/umówiliśmy się inaczej.

Przy braku wpłaty za kurs we wskazanym terminie miejsce na kursie zostanie przekazane kolejnej osobie z listy rezerwowej.

Wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe:

Mindfulness Polska – Uważność zaczyna się tu i teraz Agnieszka Guzicka
nr konta: 57 1140 2004 0000 3102 3547 2317
Tytułem: „Zgłoszenie na kurs MBSR”

Uwaga: W szczególnych sytuacjach możliwe są indywidualne ustalenia dotyczące płatności.

Wystawiamy faktury.

Twój dzwoneczek uważności

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, w którym dzielę się z Tobą tym, co mnie inspiruje oraz zachwyca w mindfulness - zapisz się poniżej