Ja w mediach…

Artykuł Aleksandry Nowakowskiej

„Nie umiem odpocząć” artykuł Aleksandry Nowakowskiej

“Szar­pię się, zma­gam, zja­da mnie stres. Jak wy­rwać się z  te­go kie­ra­tu i zna­leźć we­wnętrz­ny spo­kój”?….”

Jak od­po­czy­wać aby od­po­cząć? Kil­ka pro­po­zy­cji znaj­dzie­cie w ar­ty­ku­le, w któ­rym mia­łam oka­zję i ja po­wie­dzieć kil­ka słów.

To by­ła bar­dzo cie­ka­wa przy­go­da.