Małgorzata Jakubczak, Polska

"

Pedagog, nauczycielka MBSR

Pe­da­gog, ab­sol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go z 1984 ro­ku z ty­tu­łem ma­gi­stra, spe­cja­list­ka w dzie­dzi­nie roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści psy­cho­spo­łecz­nych osób do­ro­słych.

Wie­le lat pra­co­wa­ła ja­ko spe­cja­li­sta w  Cen­trum Me­to­dycz­nym Po­mo­cy Psy­cho­lo­gicz­no-Pe­da­go­gicz­nej, cen­tral­nej pla­ców­ce do­sko­na­le­nia na­uczy­cie­li pro­wa­dzo­nej przez Mi­ni­stra Edu­ka­cji.

W  2009  w The In­sti­tu­te for Mind­ful­nesss Ba­sed Ap­pro­aches Niem­cy/Szwaj­ca­ria uzy­ska­ła ja­ko pierw­sza Po­lka cer­ty­fi­kat tre­ne­ra/na­uczy­cie­la MBSR (Mind­ful­ness Ba­sed Stress Re­duc­tion)  pro­gra­mu opra­co­wa­ne­go w Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym  w Mas­sa­chu­setts przez ze­spół pod kie­run­kiem pro­fe­so­ra Jo­na Ka­bat-Zin­na. Sys­te­ma­tycz­nie pro­wa­dzi kur­sy MBSR dla róż­nych grup od­bior­ców.

Pro­wa­dzi Pol­ski In­sty­tut Mind­ful­ness, po­wo­ła­ny  do szko­le­nia kadr  zaj­mu­ją­cych się pro­fe­sjo­nal­nie pro­wa­dze­niem kur­sów MBSR (Mind­ful­ness Ba­sed Stress Re­duc­tion).  Jest kie­row­ni­kiem ds. dy­dak­tycz­nych ko­lej­nych edy­cji  Stu­dium Na­uczy­ciel­skie­go MBSR, re­ali­zo­wa­ne­go we współ­pra­cy z The In­sti­tu­te for Mind­ful­ness-Ba­sed Ap­pro­aches (IMA) i Pol­skie­go In­sty­tu­tu Mind­ful­ness PO­LIM, któ­re­go jest współ­fun­da­tor­ką.

Przez swo­ją dzia­łal­ność za­wo­do­wą re­ali­zu­je mi­sję In­sty­tu­tu, ja­ką jest  za­pew­nie­nie naj­wyż­szych stan­dar­dów edu­ka­cyj­nych w pro­ce­sie przy­go­to­wa­nia i do­sko­na­le­nia tre­ne­rów/na­uczy­cie­li MBSR oraz opra­co­wy­wa­nie i re­ali­zo­wa­nie pro­gra­mów szko­le­nio­wych  we  współ­pra­cy z wio­dą­cy­mi spe­cja­li­sta­mi eu­ro­pej­ski­mi.

Jest wy­kła­dow­czy­nią w The In­sti­tu­te for Mind­ful­ness-Ba­sed Ap­pro­aches oraz men­tor­ką i su­per­wi­zor­ką pol­skich na­uczy­cie­li MBSR.

Od 2013 ro­ku ma upraw­nie­nia do re­ali­zo­wa­nia kur­sów MBCL (Mind­ful­ness Ba­sed Com­pas­sio­na­te Li­ving) kie­ro­wa­ne­go do ab­sol­wen­tów kur­sów MBSR.

Opra­co­wu­je i re­ali­zu­je  au­tor­skie pro­gra­my szko­le­nio­we  in­te­gru­ją­ce tech­ni­ki Mind­ful­ness do ob­sza­ru psy­cho­edu­ka­cji, pro­fi­lak­ty­ki i pro­mo­cji zdro­wia.
Pro­wa­dzi licz­ne szko­le­nia: warsz­ta­ty, tre­nin­gi, kur­sy ad­re­so­wa­ne do klien­tów in­dy­wi­du­al­nych i in­sty­tu­cjo­nal­nych.

Au­tor­ka książ­ki ”Roz­wi­ja­nie uważ­no­ści na co dzień”, wy­da­nej w 2010 ro­ku.