Eva Bruha, Irlandia

"

Nauczycielka MBSR (IMA)

Pro­wa­dzi Cen­trum Me­dy­ta­cji w po­łu­dnio­wo-za­chod­niej Ir­lan­dii. Jest na­uczy­ciel­ka MBSR, pro­wa­dzi spo­tka­nia wpro­wa­dza­ją­ce  w te­ma­ty­kę Mind­ful­ness  jak rów­nież od­osob­nie­nia Mind­ful­ness, o róż­nym cza­sie trwa­nia. Jest tak­że na­uczy­ciel­ką w the In­sti­tu­te for Mind­ful­ness-Ba­sed Ap­pro­aches (IMA) i przy­go­to­wu­je lu­dzi by­cia na­uczy­cie­la­mi MBSR.