Ja w mediach…

Spotkanie z fir­mą Lindt Pol­ska

W mar­cu 2017r. mie­li­śmy cu­dow­na oka­zję wziąć udział w przy­go­dzie z fir­mą Lindt Pol­ska. W ro­lach głów­nych wzię­li udział: Mind­ful­ness oraz cze­ko­la­da Lindt Excel­len­ce.

Spo­tka­nie to by­ło fe­erią barw, sma­ków, za­pa­chów. Nie za­po­mnie­li­śmy tak­że o zmy­śle słu­chu i do­ty­ku…

I nie by­ło przy­pad­ko­we. Po­ka­za­ło jak  fun­da­men­tal­ny wpływ na ży­cie w ca­łej je­go róż­no­rod­no­ści ma uważ­ność – tak­że w pro­duk­cji cze­ko­la­dy za­czy­na­jąc od po­sa­dze­nia ma­łe­go na­sion­ka The­obro­ma ca­cao L. (Ka­ka­ow­ca wła­ści­we­go), a koń­cząc na ko­st­ce cze­ko­la­dy, któ­rą po roz­pa­ko­wa­niu mo­że­my się uważ­nie de­lek­to­wać.

Uważ­ność ma po­tęż­ny wpływ na ja­kość i po­ziom za­an­ga­żo­wa­nia … mo­że mieć wpływ na każ­dy ko­lej­ny krok, a więc i każ­dą chwi­lę ży­cia – i to nie tyl­ko swo­ją, ale tak­że dru­gie­go czło­wie­ka. Czy to na­po­tka­ne­go wła­śnie na dro­dze, czy te­go, któ­re­go nie do­strze­ga­my, bo jest da­le­ko od nas, ale to wła­śnie dzię­ki nie­mu uro­sło coś czym mo­że­my się po­tem de­lek­to­wać.

Po­czy­taj­cie wię­cej tu­taj.