Praktyka mindfulness

Medytacja z czekoladą

Informacja prasowa
Ży­cie moż­na prze­ży­wać na dwa spo­so­by. Sma­ku­jąc je i do­świad­cza­jąc go wszyst­ki­mi zmy­sła­mi, ma­jąc świa­do­mość, że się ży­je lub … cał­kiem na au­to­ma­cie, me­cha­nicz­nie, od­ru­cho­wo…​Niedaw­no mie­li­śmy nie­zwy­kłą oka­zję sma­ko­wać to ży­cie do­świad­cza­jąc wszyst­ki­mi do­stęp­ny­mi zmy­sła­mi cze­ko­la­dę Lindt Excel­len­ce. Od­by­ło się to w trak­cie me­dy­ta­cji cze­ko­la­dy, któ­rą, ja­ko Mind­ful­ness Pol­ska – Uważ­ność za­czy­na się tu i te­raz, po­pro­wa­dzi­li­śmy dla uczest­ni­ków spo­tka­nia „Cze­ko­la­da Lindt Excel­len­ce i Mind­ful­ness – jak na­uczyć się sma­ko­wać ży­cie”? Prze­czy­taj­cie in­for­ma­cję pra­so­wą ze spo­tka­nia – jest to tak­że za­pro­sze­nie do te­go, aby wła­śnie te­raz, wziąć w dłoń ka­wa­łek cze­ko­la­dy i roz­po­cząć me­dy­ta­cję uważ­ne­go je­dze­nia…

RUBiN

Bob Stahl, Elisha Goldstein

RUBiN to praktyka dla wszystkich, którzy mieliby ochotę pobyć z emocjami w sposób świadomy i przyzwalający. Emocje mamy w prezencie od ewolucji. Chronią życie. Tylko nie zawsze wiemy, jak poradzić sobie z tymi, które są silne i wydają się być „niekontrolowalne”.

Joga - Pozycja trójkąta - Trikonasana

Angelika Kucharska

Po­zy­cja trój­ką­ta – Tri­ko­na­sa­na mo­że Ci dać po­czu­cie sta­bil­no­ści i rów­no­wa­gi ale nie tyl­ko… wpły­wa na tra­wie­nie, mię­śnie, ścię­gna, bio­dra… Zrób so­bie pau­zę i po­czuj cia­ło w tej po­zy­cji.

Joga - Siad skrzyżny - Sukhasana

Angelika Kucharska

Po­zy­cja trój­ką­ta – Tri­ko­na­sa­na mo­że Ci dać po­czu­cie sta­bil­no­ści i rów­no­wa­gi ale nie tyl­ko… wpły­wa na tra­wie­nie, mię­śnie, ścię­gna, bio­dra… Zrób so­bie pau­zę i po­czuj cia­ło w tej po­zy­cji.

Medytacja wakacyjna

Agnieszka Guzicka

Zapraszam Cię do medytacji wakacyjnej. Możesz ją wykonywać wszędzie, niezależnie od tego gdzie aktualnie jesteś – nad morzem, w górach, w mieście, na wsi, na północy kraju, południu, wschodzie lub zachodzie, na nizinie lub wyżynie, w Polsce lub poza jej granicami, w domu, poza domem, samotności lub w czyjejś obecności. Przeprowadzaj ją w całości, dziel na kawałki w zależności od czasu i możliwości, zmieniaj kolejność, rób wielokrotnie w ciągu dnia albo raz, o określonej godzinie. Indywidualnie lub wspólnie …Baw się tym
Loading...