Praktyka mindfulness

S.T.O.P.

S.T.O.P. to praktyka, którą przygotował dla nas dr Elisha Goldstein. Uczy nas ona zatrzymywania się w codziennym pędzie i nawiązywania ze sobą...

czytaj dalej

Momenty uważności w świątecznej codzienności 🙂

Często słyszę od kogoś, że życie przecieka mu przez palce. Mnie też wielokrotnie przecieka. Mam jednak to swoje ulubione, uważnościowe narzędzie  aby być jednak w tym życiu BARDZIEJ. Aby było więcej życia w życiu. Jon Kabat-Zinn napisał, że całe życie może być medytacją jeżeli umysłem i ciałem będziemy w tym samym miejscu. To bardzo trudna sztuka. Trudna, bo ustawieniem domyślnym naszego umysłu...

czytaj dalej

RUBiN

Bob Stahl, Elisha Goldstein Tą bar­dzo cie­ka­wą, nie­for­mal­ną prak­ty­kę uważ­no­ści mo­że­cie zna­leźć w książ­ce Bo­ba Stahl i Eli­shy...

czytaj dalej

Medytacja wakacyjna

Agnieszka Guzicka Do wy­ko­na­nia "me­dy­ta­cji wa­ka­cyj­nej" nie po­trze­bu­jesz ni­cze­go nie­zwy­kłe­go -oprócz jed­ne­go – wzbu­dze­nia w so­bie in­ten­cji by­cia uważ­ną/ym w ak­tu­al­nej chwi­li ży­cia. Rób ją w po­zy­cji do­wol­nej (choć­by ta­kiej w ja­kiej wła­śnie się znaj­du­jesz). Oczy miej otwar­te lub za­mknię­te. I pa­mię­taj, że...

czytaj dalej

Joga – Siad skrzyżny – Sukhasana

Sukhasana – siad skrzyżny (ta pozycja ma również nazwę Svastikasana) Znaczenie: sukh = radość, komfort, szczęście, zachwyt                  asana = pozycja Usiądź na środku maty lub dywanu z wyprostowanymi nogami. Następnie skrzyżuj nogi i ustaw...

czytaj dalej

Joga – Pozycja trójkąta – Trikonasana

Angelika Kucharska Tri­ko­na­sa­na (tri­ko­na = trój­kąt, asa­na = po­zy­cja) 1. Stań w roz­kro­ku na środ­ku ma­ty. 2. Pra­wą sto­pę skie­ruj do przo­du, ustaw ją rów­no­le­gle do dłuż­szej kra­wę­dzi ma­ty. Pa­mię­taj o pod­cią­gnię­ciu rzep­ki...

czytaj dalej