Joga – Pozycja trójkąta – Trikonasana

Angelika Kucharska
"

Angelika Kucharska

Tri­ko­na­sa­na (tri­ko­na = trój­kąt, asa­na = po­zy­cja)

1. Stań w roz­kro­ku na środ­ku ma­ty.

2. Pra­wą sto­pę skie­ruj do przo­du, ustaw ją rów­no­le­gle do dłuż­szej kra­wę­dzi ma­ty. Pa­mię­taj o pod­cią­gnię­ciu rzep­ki ko­la­no­wej i roz­ło­że­niu cię­ża­ru cia­ła na ca­łej sto­pie.

3. Le­wą pię­tę skie­ruj 45 stop­ni na ze­wnątrz. Zwróć uwa­gę na pod­cią­gnię­cie rzep­ki ko­la­no­wej aby ochro­nić ko­la­no. Roz­łóż cię­żar cia­ła na ca­łą le­wą sto­pę. Sprawdź czy wszyst­kie jej pal­ce do­ty­ka­ją sto­py, a kra­wędź sto­py jest do niej do­ci­śnię­ta.

4. Po­czuj swo­je cia­ło w tej po­zy­cji, moc­ne no­gi i swo­bod­nie pły­ną­cy od­dech.

5. Na­stęp­nie wy­cią­gnij do przo­du pra­wą rę­kę, wy­cią­gnij naj­da­lej jak mo­żesz pra­wy bok cia­ła i po­chyl się do pra­wej no­gi tak aby za­cho­wać dłu­gi bok cia­ła. Zgię­cie po­win­no wy­cho­dzić z two­ich bio­der a nie z ta­lii.

6. Le­wą rę­kę wy­cią­gnij ku gó­rze i ustaw ją w jed­nej li­nii z pra­wą.

7. Je­że­li nie masz pro­ble­mów z od­cin­kiem szyj­nym krę­go­słu­pa spójrz na swo­ją le­wą rę­kę. Wy­cią­gnij ją i od­dy­chaj. Je­śli nie mo­żesz te­go wy­ko­nać spójrz pro­sto przed sie­bie.

8. Roz­luź­nij na­pię­cia w cie­le, po­czuj swo­bod­nie pły­ną­cy od­dech.

9. Po kil­ku od­de­chach wy­ko­naj po­zy­cję na dru­gą stro­nę.

fot.  Ka­ro­li­na Pro­ko­po­wicz w Sa­ma­dhi Jo­ga w War­sza­wie; na fo­to­gra­fii Ka­ta­rzy­na Wa­śniew­ska.

KORZYŚCI

Da­je po­czu­cie sta­bil­no­ści i rów­no­wa­gi, po­pra­wia tra­wie­nie, roz­cią­ga mię­śnie i ścię­gna pod­ko­la­no­we, zwięk­sza ela­stycz­ność sta­wów bio­dro­wych, wzmac­nia mię­śnie ud, ko­lan i sta­wów sko­ko­wych, to­ni­zu­je krę­go­słup i mię­śnie ple­ców.

UWA­GA: Je­śli cho­ru­jesz, masz nad­ci­śnie­nie, zwy­rod­nie­nia, ura­zy lub in­ne do­le­gli­wo­ści skon­sul­tuj się z le­ka­rzem przed prak­ty­ką jo­gi. Je­śli czu­jesz ból pod­czas ćwi­czeń, prze­rwij je lub prak­ty­kuj nie for­su­jąc swo­je­go cia­ła.