RUBiN

RUBiN

Bob Stahl, Elisha Goldstein Tą bar­dzo cie­ka­wą, nie­for­mal­ną prak­ty­kę uważ­no­ści mo­że­cie zna­leźć w książ­ce Bo­ba Stahl i Eli­shy Gold­ste­in „Uważ­ność. Tre­ning re­duk­cji stre­su me­to­dą mind­ful­ness”.  To pro­po­zy­cja, któ­ra mo­że Was...