RUBiN

Bob Stahl, Elisha Goldstein
"

Bob Stahl, Elisha Goldstein

Tą bar­dzo cie­ka­wą, nie­for­mal­ną prak­ty­kę uważ­no­ści mo­że­cie zna­leźć w książ­ce Bo­ba Stahl i Eli­shy Gold­ste­in „Uważ­ność. Tre­ning re­duk­cji stre­su me­to­dą mind­ful­ness”. 

To pro­po­zy­cja, któ­ra mo­że Was wes­przeć w ra­dze­niu so­bie z emo­cja­mi. Na­zy­wa się „RU­BiN”.

R – Rozpoznaj obecność silnej emocji

U – Uznaj jej obecność

B – Badaj ciało, emocje, myśli

i

N- Nie identyfikuj się z tym, co w nich znajdziesz

Wy­pró­buj­cie ją – my­ślę, że po­wo­dów do jej tre­no­wa­nia bę­dzie aż na­zbyt wie­le