S.T.O.P.

S.T.O.P.

S.T.O.P. to praktyka, którą przygotował dla nas dr Elisha Goldstein. Uczy nas ona zatrzymywania się w codziennym pędzie i nawiązywania ze sobą kontaktu. Przerywa tryb automatycznego pilota. Uczy nas także rozpoznawać ten automat. Dzięki niej uczymy się siebie i tego...
Zgoda na życie

Zgoda na życie

W czym kiedyś pomógł mi udział w kursie MBSR? W tym, żeby tak ciągle nie wściekać się na bieżącą chwilę. I nie zamartwiać się nią ciągle. A zamartwianie miałam we krwi. Lubiłam, aby było tak jak „ja chcę” + „aby było idealnie” (cokolwiek to w ogóle oznacza)....
Medytacja wakacyjna

Medytacja wakacyjna

Agnieszka Guzicka Do wy­ko­na­nia „me­dy­ta­cji wa­ka­cyj­nej” nie po­trze­bu­jesz ni­cze­go nie­zwy­kłe­go -oprócz jed­ne­go – wzbu­dze­nia w so­bie in­ten­cji by­cia uważ­ną/ym w ak­tu­al­nej chwi­li ży­cia. Rób ją w po­zy­cji do­wol­nej (choć­by ta­kiej...