Patronaty

Gill Hasson, Mindfulness Żyj tu i teraz

“Książkę <<Mindfulness Żyj tu i teraz. Praktyka uważności dla każdego>> dostałam od cudownej trenerki uważności Agnieszki Guzickiej, osobie, która pokazała mi czym jest uważność i jak można wdrożyć ją w życie codzienne.” Po­nie­waż od  ja­kie­goś cza­su...

Wzory geometryczne. Praktykowanie uważności przez sztukę kolorowania.

Andy Paciorek dodano: 19.03.2017 1129 Po­łą­cze­nie dwóch be­st­sel­le­ro­wych świa­to­wych tren­dów: ko­lo­ru­je ca­ły świat, o mind­ful­ness (uważ­no­ści) pi­sze, czy­ta i prak­ty­ku­je ją ca­ły świat. Ko­lo­ro­wa­nie dla do­ro­słych uspo­ka­ja ner­wy… Mind­ful­ness...

Janice Marturano, Prowadź siebie i innych. Mindfulness dla liderów

Na stro­nie Wy­daw­nic­twa Am­ber prze­czy­ta­my o tej książ­ce wie­le róż­nych rze­czy i opi­nii. „Ta książ­ka jest dla cie­bie, nie­za­leż­nie od te­go, czy je­steś li­de­rem, chciał­byś nim zo­stać czy mu­sisz nim być. Kie­dy za­czniesz się sto­so­wać do jej...

Susan Gillis Chapman, Pięć kluczy do uważnego porozumiewania się

Jak używać głębokiego słuchania i uważnego mówienia, żeby umacniać nasze związki z ludźmi, łagodzić konflikty i osiągać cele??? Dziś coraz częściej nasz bezpośredni kontakt z innymi ludźmi zastępują sms-y i maile. Taka „zamknięta” komunikacja nie pozwala wykorzystać...

Oferta patronatu

W ramach przedsięwzięcia MINDFULNESS POLSKA – UWAŻNOŚĆ ZACZYNA SIĘ TU I TERAZ (wcześniej Synergetica) zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy zajmują się Mindfulness i organizują ciekawe wydarzenia i inicjatywy związane z tematyką Mindfulness w Polsce i poza jej granicami.

Zapraszamy także do współpracy wydawnictwa, które zajmują się publikacją książek o Mindfulness.

W ramach patronatu oferujemy:

  • zamieszczenie informacji promującej wydarzenie/publikację na stronie www.mindfulnesspolska.pl oraz fanpage’u MINDFULNESS POLSKA – UWAŻNOŚĆ ZACZYNA SIĘ TU I TERAZ wraz z logo, zdjęciem, grafiką
  • publikację informacji w newsletterze „Dzwoneczek uważności”
  • zamieszczenie informacji relacjonującej wydarzenie na stronie www.mindfulnesspolska.pl oraz fanpage’u MINDFULNESS POLSKA – UWAŻNOŚĆ ZACZYNA SIĘ TU I TERAZ.
  • informowanie o wydarzeniach/publikacjach wszystkich, którzy na różnych zasadach współpracują z MINDFULNESS POLSKA – UWAŻNOŚĆ ZACZYNA SIĘ TU I TERAZ.

 

Szczegółowe warunki patronatu określamy umową współpracy. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje oraz indywidualne warunki współpracy.

Zapraszamy do kontaktu.