Janice Marturano, Prowadź siebie i innych. Mindfulness dla liderów

"

Na stro­nie Wy­daw­nic­twa Am­ber prze­czy­ta­my o tej książ­ce wie­le róż­nych rze­czy i opi­nii.

Ta książ­ka jest dla cie­bie, nie­za­leż­nie od te­go, czy je­steś li­de­rem, chciał­byś nim zo­stać czy mu­sisz nim być. Kie­dy za­czniesz się sto­so­wać do jej wska­zó­wek, sta­nie się two­im spo­so­bem na ży­cie i po­zwo­li od­kry­wać w so­bie umie­jęt­ność kie­ro­wa­nia ludź­mi sku­tecz­nie i mą­drze.” MARK WIL­LIAMS, pro­fe­sor psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej, Oxford Uni­ver­si­ty, au­tor be­st­sel­le­ra Mind­ful­ness. Tre­ning uważ­no­ści

Na Świa­to­wym Fo­rum Eko­no­micz­nym mia­łam oka­zję prze­ko­nać się na wła­sne oczy, jak kur­sy uważ­ne­go za­rzą­dza­nia Ja­ni­ce Mar­tu­ra­no mo­gą spo­wo­do­wać rze­czy­wi­stą zmia­nę w ży­ciu sze­fów kor­po­ra­cji. Dzię­ki jej książ­ce czy­tel­ni­cy z ca­łe­go świa­ta uzy­ska­ją do­stęp do za­sad te­go szko­le­nia.” ARIAN­NA HUF­FING­TON, pre­zes i re­dak­tor na­czel­ny Huf­fing­ton Post Me­dia Gro­up

Ży­je­my w świe­cie, w któ­rym każ­dy jest w ja­kimś sen­sie przy­wód­cą i wszy­scy pró­bu­ją zna­leźć spo­so­by ra­dze­nia so­bie z co­raz bar­dziej wy­ma­ga­ją­cą i zło­żo­ną rze­czy­wi­sto­ścią. Uważ­ność dla li­de­rów ofe­ru­je kon­kret­ne stra­te­gie, któ­re mo­gą po­móc za­rów­no ma­mom, jak i re­ki­nom biz­ne­su. Go­rą­co po­le­cam.” kon­gres­man TIM RY­AN, au­tor A Mind­ful Na­tion

Ta książ­ka od­mie­ni two­je ży­cie. Nie tyl­ko sta­niesz się lep­szym przy­wód­cą,  ale  za­czniesz  żyć  peł­nią  życia.” BILL GEO­R­GE, pro­fe­sor Ha­rvard Bu­si­ness Scho­ol

Ja­ni­ce Mar­tu­ra­no jest zna­ną i po­dzi­wia­ną sze­fo­wą i li­der­ką ru­chu, któ­ry zmie­nia ob­li­cze na­sze­go świa­ta za po­mo­cą uważ­no­ści i in­te­li­gen­cji emo­cjo­nal­nej. Dzię­ki jej nie­zwy­kle mą­drej książ­ce li­de­rzy wszel­kie­go ro­dza­ju  sta­ną  się  nie  tyl­ko  bar­dziej  sku­tecz­ni,  ale  i  szczę­śliw­si.” CHA­DE-MENG TAN, Jol­ly Go­od Fel­low Go­ogle, au­tor be­st­sel­le­ra Se­arch In­si­de Your­self

Je­steś li­de­rem,  pra­cu­jesz na naj­wyż­szych ob­ro­tach i non stop zma­gasz się z de­cy­zja­mi. Chciał­byś od cza­su do cza­su na­ci­snąć gu­zik „pau­za” i spoj­rzeć na swo­je wy­zwa­nia z dy­stan­su? Stwo­rzyć so­bie tro­chę prze­strze­ni i móc po­dejść do każ­de­go na­glą­ce­go  pro­ble­mu  spo­koj­nie  i  kre­atyw­nie?

Pro­gram tre­nin­go­wy Ja­ni­ce Mar­tu­ra­no po­zwa­la wy­ko­rzy­stać prak­ty­kę uważ­no­ści do lep­sze­go i sku­tecz­niej­sze­go za­rzą­dza­nia. Li­de­rzy i me­ne­dże­ro­wie z ca­łe­go świa­ta po­twier­dza­ją, że zdu­mie­wa­ją­co wzmoc­nił ich kre­atyw­ne my­śle­nie, sa­mo­świa­do­mość, umie­jęt­ność słu­cha­nia i po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji. Dzię­ki tej książ­ce ty też mo­żesz z nie­go sko­rzy­stać.

Pro­ste ćwi­cze­nia wprost z co­dzien­nych sy­tu­acji po­ka­żą, jak wpro­wa­dzić za­sa­dy uważ­no­ści w ży­cie za­wo­do­we i pry­wat­ne, spraw­niej ra­dzić so­bie z za­da­nia­mi, pla­no­wa­niem i re­la­cja­mi z ludź­mi. Nie­za­leż­nie od te­go, czy kie­ru­jesz fir­mą, or­ga­ni­za­cją, kla­są  w szko­le  czy  ro­dzi­ną.

JA­NI­CE MAR­TU­RA­NO, za­ło­ży­ciel­ka i pre­zes In­sti­tu­te for Mind­ful Le­ader­ship. Przez wie­le lat by­ła me­ne­dże­rem wy­so­kie­go szcze­bla w Ge­ne­ral Mills, kor­po­ra­cji z li­sty For­tu­ne 200, gdzie za­ini­cjo­wa­ła pro­gram tre­nin­go­wy uważ­ne­go za­rzą­dza­nia, dzię­ki któ­re­mu fir­ma zdo­by­ła 1. miej­sce w szko­le­niu me­ne­dże­rów ame­ry­kań­skich przed­się­biorstw. In­sti­tu­te for Mind­ful Le­ader­ship, któ­rym Mar­tu­ra­no kie­ru­je, szko­li me­ne­dże­rów naj­więk­szych kor­po­ra­cji i or­ga­ni­za­cji non pro­fit, m.​in.: Huf­fing­ton Post, In­tel, Med­tro­nic, Proc­ter & Gam­ble, BNP Pa­ri­bas, DVB Bank, CI­GNA, Ame­ri­can Red Cross, New York Uni­ver­si­ty.

Książ­ka „Pro­wadź sie­bie i in­nych” zdo­by­ła w 2014 Na­uti­lus Si­lver Award w ka­te­go­rii biz­nes i za­rzą­dza­nie – wy­róż­nie­nie przy­zna­wa­ne książ­kom, któ­re in­spi­ru­ją i pro­mu­ją roz­wój du­cho­wy, świa­do­me ży­cie i po­zy­tyw­ne zmia­ny spo­łecz­ne. Pra­wa do pu­bli­ka­cji ku­pi­li wy­daw­cy  w  Eu­ro­pie,  Azji  i  Ame­ry­ce Po­łu­dnio­wej.


Dla­te­go tym bar­dziej cie­szy­my się, że ja­ko Mind­ful­ness Pol­ska – Uważ­ność za­czy­na się tu i te­raz ma­my przy­wi­lej obej­mo­wać ta­ką po­zy­cję pa­tro­na­tem. Rze­czy­wi­ście książ­ką ta peł­na jest z jed­nej stro­ny bar­dzo pro­stych, z dru­giej bar­dzo cel­nych wska­zó­wek, z któ­rych każ­dy/każ­da z nas mo­że sko­rzy­stać nie­za­leż­nie od te­go gdzie i kie­dy je­ste­śmy w ro­li „li­de­ra”/”li­der­ki”. Tak na­praw­dę ma to zna­cze­nie dru­go­rzęd­ne. Pierw­szo­rzęd­nym zna­cze­nie jest zro­zu­mie­nie, że, zgod­nie z tym co na­pi­sa­ła au­tor­ka „zdol­ność by­cia obec­nym tu i te­raz jest nam wro­dzo­na; wy­ma­ga tyl­ko od­po­wied­nie­go ćwi­cze­nia„.

A to ozna­cza, że nie ma na zie­mi czło­wie­ka, któ­ry nie mógł­by być jesz­cze bar­dziej uważ­ny.

A co mo­żesz zy­skać bę­dąc bar­dziej uważ­nym/uważ­ną? Prze­czy­taj opi­nię jed­ne­go z uczest­ni­ków tre­nin­gów Ja­ni­ce Mar­tu­ra­no: „Wy­jąt­ko­wość tre­nin­gu li­de­rów z po­ło­że­niem na­ci­sku na uważ­ność po­le­ga na tym, że nie zmu­sza mnie do by­cia in­nym. Prze­ciw­nie, za­chę­ca, że­bym był jesz­cze bar­dziej tym, kim je­stem„.

Dla nas to wy­star­cza­ją­ca za­chę­ta do prze­czy­ta­nia tej książ­ki i wdra­ża­nia uważ­no­ści w co­dzien­no­ści.

Ze­spół Mind­ful­ness Pol­ska – Uważ­ność za­czy­na się tu i te­raz