Wzory geometryczne. Praktykowanie uważności przez sztukę kolorowania.

"

Andy Paciorek

Po­łą­cze­nie dwóch be­st­sel­le­ro­wych świa­to­wych tren­dów: ko­lo­ru­je ca­ły świat, o mind­ful­ness (uważ­no­ści) pi­sze, czy­ta i prak­ty­ku­je ją ca­ły świat.

Ko­lo­ro­wa­nie dla do­ro­słych uspo­ka­ja ner­wy… Mind­ful­ness uspo­ka­ja ży­cie…

Ko­lo­ro­wa­nie po­ma­ga skon­cen­tro­wać się, od­prę­żyć i roz­bu­dzić kre­atyw­ność.

Mind­ful­ness (uważ­ność) po­zwa­la uwol­nić się spod pre­sji pę­dzą­ce­go cza­su i żyć tu i te­raz. Czuć i od­czu­wać każ­dą prze­ży­wa­ną chwi­lę i umieć się na niej sku­pić, by w peł­ni ją do­ce­nić. Ra­zem po­ma­ga­ją le­piej żyć.

We­wnątrz znaj­dzie­cie 128 stron pięk­nych wzo­rów geo­me­trycz­nych do uważ­ne­go ko­lo­ro­wa­nia i in­spi­ru­ją­cych my­śli o uważ­no­ści, któ­re po­pro­wa­dzą cię tam, gdzie w swo­im za­bie­ga­niu chciał­byś się za­trzy­mać i po­czuć na­praw­dę do­brze. Na po­cząt­ku książ­ki przy­kła­dy czę­ścio­wo po­ko­lo­ro­wa­nych ry­sun­ków.

Po­le­ca­my  

Ze­spół Mind­ful­ness Pol­ska – Uważ­ność za­czy­na się tu i te­raz