Bright Joe, Krajobrazy. Praktykowanie uważności przez sztukę kolorowania

"

“Uważność w kolorowaniu jest dla mnie czymś szczególnym bo dającym obraz własnego wnętrza, obraz własnych emocji i potrzeb, obraz własnego ja dokładnie w tu i teraz”

Wi­zu­ali­za­cja i kre­acja tej prze­strze­ni po­zwa­la my­ślom za­ha­czyć się w bar­wach, od­cie­niach, kre­skach, kształ­tach, li­niach czy for­mach. Przy­bli­ża­my się do te­go miej­sca, utoż­sa­mia­my się z nim, na­da­je­my mu nie­po­wta­rzal­ny wła­sny cha­rak­ter i au­rę.

Dla mnie ko­lo­ro­wa­nie kra­jo­bra­zów nie­sie ze so­bą spe­cy­ficz­ną uważ­ność nie­co in­ną niż ko­lo­ro­wa­nie wzo­rów. Skła­nia do prze­ła­my­wa­nia sche­ma­tów-  tej au­to­ma­tycz­nej chę­ci od­twa­rza­nia praw­dzi­wej ko­lo­ry­sty­ki. Cza­sem by­wa  to trud­ne dla mó­zgu ale jed­no­cze­śnie da­je pew­ne­go ro­dza­ju po­czu­cie wol­no­ści…któ­rą mia­łam przy­jem­ność od­czu­wać oglą­da­jąc z sa­tys­fak­cją wła­sne pra­ce  

Od­naj­dy­wa­nie róż­nych tech­nik two­rze­nia ob­ra­zu po­bu­dza kre­atyw­ność i da­je przy­jem­ność ze swo­bod­ne­go wy­ra­ża­nia sie­bie. Cza­sem przy­jem­nie po­słu­gi­wać się czar­na kre­ska a cza­sem mięk­ki­mi pa­ste­la­mi, cza­sem punk­ta­mi, pla­ma­mi a cza­sem wie­lo­barw­nie, szcze­gó­ło­wo….. i wła­ści­wie nic nie mu­szę!!!

Każ­de z tych miejsc – któ­rym po­świę­ci­łam nie­co uwa­gi – oka­za­ło się miej­scem gdzie mo­głam spo­tkać się sa­ma ze so­bą – i to ja sa­ma wy­bie­ram to miej­sce i ja sa­ma na­da­je mu kli­mat!  na­praw­dę du­żo moż­na się o so­bie do­wie­dzieć!

Przy­jem­ne oka­za­ło się tez po­wra­ca­nie do prac któ­re są a emo­cje już mi­nę­ły – ulga….

Z pew­no­ścią jest to pra­ca ale tez roz­ryw­ka, me­dy­ta­cja, uważ­ność, re­laks, in­tro­spek­cja w jed­nym, a być mo­że dla ko­goś in­ne­go jesz­cze coś….

Z przy­jem­no­ścią od­da­je się uważ­ne­mu ko­lo­ro­wa­niu ro­dzin­nie , ob­ser­wu­jąc mo­je có­recz­ki i cią­gle ucząc się od nich ła­two­ści i spon­ta­nicz­no­ści w ja­kiej przy­cho­dzi im wy­bór ob­raz­ka, tech­ni­ki i ko­lo­rów  

PO­LE­CAM!

Karina Paplinska


Daj So­bie chwi­lę, weź kred­ki, „Kra­jo­bra­zy. Prak­ty­ko­wa­nie uważ­no­ści przez sztu­kę ko­lo­ro­wa­nia” i do­świad­czaj Sie­bie ry­su­ją­ce­go/ry­su­ją­cej