Dr Jan Chozen Bay, Uważność w jedzeniu, Odkryj zdrowy i radosny związek z jedzeniem!

"
“Jeśli całym sercem oddasz się opisanym w tej książce praktykom, będziesz wdzięczny sobie i doktor Bays za odzyskanie przyjemności płynących z jedzenia w uspokojeniu i radości.Jon Kabat-Zinn

Mind­ful­ness (uważ­ność) nie jest mo­dą, choć tak o niej gło­śno na świe­cie. Nie jest re­li­gią, choć da­je na­dzie­ję. Nie jest fi­lo­zo­fią, choć wska­zu­je dro­gę świa­do­me­go i spo­koj­ne­go ży­cia.

O uważ­no­ści pi­sze i czy­ta ca­ły świat, a mi­lio­ny ją prak­ty­ku­ją. „Ti­mes” po­świę­cił jej okład­kę „Re­wo­lu­cja mind­ful­ness”. Bry­tyj­ski In­sty­tut Zdro­wia re­ko­men­du­je ją w le­cze­niu i wal­ce ze stre­sem. Uczą się jej świa­to­wi przy­wód­cy w Da­vos i dzie­ci w szko­łach. Uważ­ność to nasz ra­tu­nek: spo­sób by ży­cie nie pę­dzi­ło obok nas, tyl­ko by­śmy je prze­ży­wa­li.

Na pod­sta­wie naj­now­szych ba­dań na­uko­wych i wła­snej prak­ty­ki Jan Cho­zen Bays po­ka­zu­je, jak uważ­ność mo­że zmie­nić nasz sto­su­nek do je­dze­nia, je­go ro­lę w na­szym ży­ciu oraz po­móc roz­wią­zać wie­le pro­ble­mów do­ty­czą­cych nie tyl­ko je­dze­nia.

Uważ­ność w je­dze­niu to sztu­ka peł­ne­go sku­pie­nia się na sma­kach, za­pa­chach, for­mach, my­ślach i uczu­ciach, któ­re to­wa­rzy­szą po­sił­ko­wi. Wte­dy moż­na od­kryć, że je­dze­nie to wiel­ka przy­jem­ność. Nie­za­leż­nie od te­go, czy masz nad­wa­gę, cier­pisz na za­bu­rze­nia ukła­du po­kar­mo­we­go czy chcesz po pro­stu czer­pać wię­cej ra­do­ści z ży­cia, ta książ­ka ci po­mo­że. Do­wiesz się jak:

  • słu­chać mą­dro­ści swo­je­go cia­ła, by wie­dzieć, co, kie­dy i ile jeść
  • jeść mniej i na­je­dzo­nym
  • le­piej ro­zu­mieć swo­je pro­ble­my z die­tą

Z wła­sne­go do­świad­cze­nia wie­my jak wiel­ki wpływ na zdro­wie i sa­mo­po­czu­cie ma uważ­ne je­dze­nie. Prak­ty­ko­wać moż­na w po­je­dyn­kę lub wspól­nie – waż­ne aby do je­dze­nia usiąść tak jak­by od te­go za­le­ża­ło Wa­sze ży­cie. Bo w isto­cie ZA­LE­ŻY!

Ze­spół Mind­ful­ness Pol­ska – Uważ­ność za­czy­na się tu i te­raz