Gill Hasson, Mindfulness. Krótkie ćwiczenia uważności dla spokojnego życia (bez medytacji)

"

Uważ­ność to spo­sób by ży­cie nie pę­dzi­ło obok nas, tyl­ko by­śmy je prze­ży­wa­li.

Prak­ty­ka uważ­no­ści jest dla lu­dzi, któ­rzy nie ma­ją cza­su, za­go­nio­nych, zmę­czo­nych, roz­pa­mię­tu­ją­cych prze­szłość i mar­twią­cych się o przy­szłość.

W książ­ce tej znaj­dziesz po­nad 100 krót­kich ćwi­czeń mind­ful­ness. Bę­dą one wspar­ciem w ra­dze­niu so­bie ze stre­sem, od­czu­wa­niu więk­sze­go spo­ko­ju, rów­no­wa­gi, po­czu­cia ra­do­ści ży­cia.

War­to za­trzy­mać się na kil­ka chwil, wziąć świa­do­my od­dech i za­cząć ćwi­czyć aby po ja­kimś cza­sie za­uwa­żyć, że:

  • tem­po ży­cia zwal­nia
  • ma­my wpływ na na­sze ży­cie i my­śli
  • co­raz czę­ściej do­strze­ga­my każ­dą chwi­lę, od­naj­du­jąc w niej, wcze­śniej nie wi­dzia­ne pięk­no
  • mo­że­my świa­do­mie re­zy­gno­wać ze sche­ma­tów my­ślo­wych
  • co­raz pew­niej czu­je­my się w so­bie i nie ma­my już wzglę­dem sie­bie sto­sun­ku tak moc­no oce­nia­ją­ce­go i kry­ty­ku­ją­ce­go
  • co­raz mą­drzej ra­dzi­my so­bie z ocze­ki­wa­nia­mi in­nych lu­dzi, stre­sem, nie­po­ko­jem i zmar­twie­nia­mi

GILL HAS­SON od 20 lat pro­wa­dzi tre­nin­gi uważ­no­ści. Wie­rzy w po­zy­tyw­ne zmia­ny spo­so­bu my­śle­nia o ży­ciu, lu­dziach i o so­bie. Wy­kła­da na Uni­ver­si­ty of Sus­sex, pro­wa­dzi szko­le­nia w QA, pre­sti­żo­wej fir­mie zaj­mu­ją­cej się roz­wo­jem oso­bi­stym, i pra­cu­je dla Mum­snet, naj­więk­sze­go bry­tyj­skie­go por­ta­lu dla ro­dzi­ców. Jest au­tor­ką be­st­sel­le­ro­wych ksią­żek psy­cho­lo­gicz­nych, m.​in. Mind­ful­ness: Żyj Tu i Te­raz.


„Mind­ful­ness. Krót­kie ćwi­cze­nia uważ­no­ści dla spo­koj­ne­go ży­cia (bez me­dy­ta­cji)” to ko­lej­na po­zy­cja, któ­rą ob­ję­li­śmy pa­tro­na­tem. Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z tą pu­bli­ka­cją i do­świad­cza­nia dzię­ki niej sta­nu uważ­no­ści w co­dzien­no­ści