Chögyama Trungpy, Uważność w działaniu. Zaprzyjaźnij się ze sobą poprzez medytację i codzienne bycie świadomym

"

Uważ­ność to pro­sta ścież­ka do zro­zu­mie­nia sie­bie i świa­ta – a nikt ni­g­dy nie oświe­tlił tej cu­dow­nej dro­gi bar­dziej umie­jęt­nie niż Chögy­am Trung­pa”.

Pe­ma Chödrön, słyn­na na­uczy­ciel­ka bud­dy­zmu, au­tor­ka świa­to­wych be­st­sel­le­rów

Czy­ta­nie <<Uważ­no­ści w dzia­ła­niu>> jest jak spo­tka­nie z do­brym przy­ja­cie­lem. Ła­god­ny głos, prze­my­śla­ne sło­wa i bo­gac­two te­ma­tów to pięk­ny pre­zent dla no­wych i do­świad­czo­nych prak­ty­ków me­dy­ta­cji wszyst­kich tra­dy­cji”. Sha­ron Sal­zberg, au­tor­ka „Si­ły me­dy­ta­cji”.

Prak­ty­ko­wa­nie uważ­no­ści (mind­ful­ness) zmniej­sza stres, po­pra­wia kon­cen­tra­cję i sa­mo­po­czu­cie – to już udo­wod­nio­ne. Ale te ko­rzy­ści to za­le­d­wie po­czą­tek. Uważ­ność w dzia­ła­niu – sto­so­wa­na przez ca­łe ży­cie i za­sto­so­wa­na do ca­łe­go ży­cia – mo­że nam po­móc le­piej ra­dzić so­bie z je­go wy­zwa­nia­mi.
W tym po­rad­ni­ku je­den z naj­więk­szych współ­cze­snych mi­strzów me­dy­ta­cji po­ka­zu­je, jak me­dy­ta­cja po­zwa­la wpro­wa­dzić uważ­ność do co­dzien­ne­go ży­cia. Pro­stym ję­zy­kiem, z ser­decz­no­ścią, da­jąc prak­tycz­ne ra­dy, uczy, jak roz­wi­jać uważ­ną świa­do­mość, by osią­gnąć po­czu­cie obec­no­ści tu i te­raz, stać się bar­dziej otwar­tym, od­kryć we­wnętrz­ny spo­kój i za­przy­jaź­nić się ze świa­tem i z sa­mym so­bą.

UNI­KAL­NA TECH­NI­KA ME­DY­TA­CJI UWAŻ­NO­ŚCI CHÖGY­AMA TRUNG­PY TO SKU­TECZ­NE, IN­SPI­RU­JĄ­CE NA­RZĘ­DZIE ROZ­WI­JA­NIA UWAŻ­NO­ŚCI – SPO­SÓB, BY WŚRÓD PO­ŚPIE­CHU, ZA­MĘ­TU I ROZ­TE­REK OD­NA­LEŹĆ PRAW­DZI­WĄ, PEŁ­NĄ RA­DO­ŚCI ŚCIEŻ­KĘ I PO­PRA­WIĆ SWO­JE ŻY­CIE. A książ­ka „Uważ­ność w dzia­ła­niu” to świa­to­wy be­st­sel­ler jed­ne­go z naj­więk­szych współ­cze­snych mi­strzów me­dy­ta­cji.

CHÖGY­AM TRUNG­PA (1940–1987), mistrz me­dy­ta­cji, je­den z naj­wy­bit­niej­szych na­uczy­cie­li bud­dyj­skich, w wy­jąt­ko­wo przy­stęp­ny spo­sób prze­ka­zy­wał isto­tę bud­dy­zmu kul­tu­rze za­chod­niej. Był pio­nie­rem we wpro­wa­dza­niu me­dy­ta­cji uważ­no­ści i na­uk bud­dy­zmu ty­be­tań­skie­go w Ame­ry­ce. Za­ło­żył Na­ro­pa Uni­ver­si­ty w Ko­lo­ra­do, pierw­szy bud­dyj­ski uni­wer­sy­tet na Za­cho­dzie, stwo­rzył pro­gram Tre­ning Szam­ba­li i mię­dzy­na­ro­do­wą or­ga­ni­za­cję Sham­bha­la In­ter­na­tio­nal zrze­sza­ją­cą ośrod­ki me­dy­ta­cyj­ne. Je­go książ­ki sta­ły się kla­sy­ką prac o me­dy­ta­cji i be­st­sel­le­ra­mi na ca­łym świe­cie i zdo­by­wa­ją co­raz
więk­szą po­pu­lar­ność.
CA­RO­LYN RO­SE GI­MIAN, uczen­ni­ca Chögy­ama Trung­py, po­nad 30 lat ar­chi­wi­zo­wa­ła i re­da­go­wa­ła je­go dzie­ła. Jest rów­nież na­uczy­ciel­ką me­dy­ta­cji. Jej ar­ty­ku­ły uka­zu­ją się re­gu­lar­nie w ma­ga­zy­nie „Sham­bha­la Sun”.


To co za­chę­ci­ło nas do ob­ję­cia tej książ­ki pa­tro­na­tem to dru­ga część ty­tu­łu „…​Zaprzy­jaź­nij się ze so­bą po­przez me­dy­ta­cję i co­dzien­ne by­cie świa­do­mym”.

Jak czę­sto je­ste­śmy dla sie­bie nie­mi­li, ka­tu­je­my się w my­ślach i nie tyl­ko, je­ste­śmy swo­imi naj­su­row­szy­mi pa­na­mi…a jak­że czę­sto te­go cze­go po­trze­bo­wa­li­by­śmy naj­bar­dziej to za­przy­jaź­nie­nia się ze so­bą ta­ką ja­ka je­stem/ta­kim ja­ki je­stem. Bez­cen­ne. Tyl­ko jak to zro­bić? Od cze­go za­cząć? Ta książ­ka bę­dzie dla Cie­bie wspar­ciem na tej wy­bo­istej dro­dze.

Ze­spół Mind­ful­ness Pol­ska – Uważ­ność za­czy­na się tu i te­raz