Medytacja wakacyjna

Medytacja wakacyjna

Agnieszka Guzicka Do wy­ko­na­nia „me­dy­ta­cji wa­ka­cyj­nej” nie po­trze­bu­jesz ni­cze­go nie­zwy­kłe­go -oprócz jed­ne­go – wzbu­dze­nia w so­bie in­ten­cji by­cia uważ­ną/ym w ak­tu­al­nej chwi­li ży­cia. Rób ją w po­zy­cji do­wol­nej (choć­by ta­kiej...