Warsztaty, Szkolenia, Odosobnienia (Polska & Świat)

5 – dniowe odosobnienie Mindfulness

5 – dniowe odosobnienie Mindfulness

Elana Rosenbaum, Franco Cucchio Elana Rosenbaum, Franco Cucchio Od­osob­nie­nie to speł­nia wy­ma­ga­nia the Cen­ter for Mind­ful­ness - Oasis In­sti­tu­te Tra­ining Pro­gram for MBSR Te­achers i jest po­le­ca­ne wszyst­kim, któ­rzy pra­gną uczyć uważ­no­ści w...

MBSR in Mind – Body Medicine, Finlandia

MBSR in Mind – Body Medicine, Finlandia

Saki F. Santorelli, Florence Meleo-Meyer MBSR in Mind - Bo­dy Me­di­ci­ne to in­ten­syw­ny pro­gram szko­le­nio­wy to spo­tka­nie z me­dy­ta­cją uważ­no­ści, ta­ką ja­kiej mo­że­my do­świad­czyć w trak­cie ory­gi­nal­ne­go tre­nin­gu MBSR. Bio­rąc udział w tym...

Odosobnienie Mindfulness z Bobem Stahl w Finlandii

Odosobnienie Mindfulness z Bobem Stahl w Finlandii

Bob Stahl W dniach 4 - 10 czerw­ca 2017r.  w Fin­lan­dii od­bę­dzie się od­osob­nie­nie Mind­ful­ness po­pro­wa­dzo­ne przez jed­ne­go z bar­dziej in­spi­ru­ją­cych na­uczy­cie­li Mind­ful­ness, Bo­ba Stahl. Te­ma­tem prze­wod­nim od­osob­nie­nia bę­dzie ”Ste­ady­ing...

Jon i Myla Kabat-Zinn w Finlandii w czerwcu 2017r.

Jon i Myla Kabat-Zinn w Finlandii w czerwcu 2017r.

Jon i Myla Kabat-Zinn Jon i My­la Ka­bat-Zinn w Fin­lan­dii to grat­ka dla tych, któ­rzy chcie­li­by do­tknąć i do­świad­czyć praw­dzi­wych lu­dzi, dla któ­rych prak­ty­ka Mind­ful­ness to co­dzien­ność, a nie tyl­ko coś co ro­bi się "od wiel­kie­go świę­ta"....

Ethics, meditation and wisdom: finding balance in a changing world

Ethics, meditation and wisdom: finding balance in a changing world

Jake Dartington EAM­BA or­ga­ni­zu­je ko­lej­ne od­osob­nie­nie de­dy­ko­wa­ne na­uczy­cie­lom Mind­ful­ness. Jest to nie­zwy­kła oka­zja aby spo­tkać się w gro­nie na­uczy­cie­li uczą­cych w róż­nych kra­jach eu­ro­pej­skich, wspól­nie po­me­dy­to­wać, wy­mie­nić się...