MBSR in Mind – Body Medicine, Finlandia

Saki F. Santorelli, Florence Meleo-Meyer
"

Saki F. Santorelli, Florence Meleo-Meyer

MBSR in Mind – Bo­dy Me­di­ci­ne to in­ten­syw­ny pro­gram szko­le­nio­wy to spo­tka­nie z me­dy­ta­cją uważ­no­ści, ta­ką ja­kiej mo­że­my do­świad­czyć w trak­cie ory­gi­nal­ne­go tre­nin­gu MBSR. Bio­rąc udział w tym szko­le­niu za­po­znasz się z teo­re­tycz­ny­mi pod­sta­wa­mi MBSR i ba­da­nia­mi na ten te­mat. Jed­nak to co naj­waż­nej­sze – do­świad­czysz waż­no­ści uważ­no­ści w swo­jej co­dzien­no­ści.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my i do zo­ba­cze­nia – je­dzie­my po­głę­biać na­sze do­świad­cze­nie i prak­ty­kę – bo jak wia­do­mo PRAK­TY­KA JEST NAJ­WAŻ­NIEJ­SZA