Szkolenie Trenerskie z Uważności dla Dzieci i Młodzieży – I edycja w Polsce

Eryk Ołtarzewski, Julia E. Wahl i nauczyciele z University of Derby (Wlk. Brytania), Harvard Medical School (USA)
"

Eryk Ołtarzewski, Julia E. Wahl i nauczyciele z University of Derby (Wlk. Brytania), Harvard Medical School (USA)

Wszyst­kich, któ­rzy pra­cu­ją z dzieć­mi i mło­dzie­żą bar­dzo za­chę­cam do wzię­cia udzia­łu w tym szko­le­niu tre­ner­skim! Jest to pierw­szy ta­ki kurs w Pol­sce. Licz­ba miejsc na szko­le­niu jest ogra­ni­czo­na więc tym bar­dziej za­pra­szam każ­de­go do kon­tak­tu z Ju­lią Wahl w tej spra­wie.

Je­stem prze­ko­na­na, że uważ­ność w po­łą­cze­niu ze współ­czu­ciem jest bar­dzo bar­dzo po­trzeb­na, je­śli nie nie­zbęd­na na­szym dzie­ciom. A tak­że nam, do­ro­słym!

Po­ni­żej znaj­dzie­cie szcze­gó­ły po­szcze­gól­nych mo­du­łów szko­le­nia:

MODUŁ 1: UWAŻNOŚĆ W RELACJACH
Termin: 28 – 29 marca 2020 (sb: 10-17; ndz: 10-16)

Uważ­ność w pra­cy z dzieć­mi i mło­dzie­żą to przede wszyst­kim po­sta­wa pro­wa­dzą­ce­go (na­uczy­cie­la, opie­ku­na, te­ra­peu­ty) i zdol­ność do by­cia uważ­nym w re­la­cji z pod­opiecz­ny­mi. Za­nim za­pro­si­my dzie­ci do ćwi­czeń i za­baw uważ­no­ści naj­pierw przyj­rzy­my się sa­me­mu so­bie w re­la­cjach z in­ny­mi ludź­mi. Spo­tka­nie to jest rów­nież oka­zją do wła­snej prak­ty­ki i pod­sta­wą do zro­zu­mie­nia sen­su prak­tyk uważ­no­ści dla osób do­ro­słych. Dzię­ki te­mu mo­że­my być spój­ni i prze­ko­ny­wu­ją­cy dla dzie­ci, któ­re za­pro­si­my na wła­sne za­ję­cia.

MODUŁ 2: UWAŻNOŚĆ W PRACY Z DZIEĆMI – PRZEGLĄD PROGRAMU
Termin: 25 – 26 kwietnia 2020 (sb: 10-17; ndz: 10-16)

Prak­tycz­ny prze­gląd pro­gra­mów uważ­no­ści dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Omó­wi­my po­szcze­gól­ne eta­py ta­kich pro­gra­mów oraz ćwi­cze­nia, za­ba­wy i me­dy­ta­cje. W trak­cie te­go spo­tka­nia uczest­ni­cy otrzy­ma­ją za­rys pro­gra­mu i ma­te­ria­ły, któ­re po­zwa­la­ją pro­wa­dzić za­ję­cia. Po tym spo­tka­niu za­chę­ca­my do pro­wa­dze­nia za­jęć z dzieć­mi, aby w trak­cie ko­lej­ne­go warsz­ta­tu móc już oma­wiać wła­sne do­świad­cze­nia w za­kre­sie pro­po­no­wa­nia prak­tyk opar­tych na po­dej­ściu uważ­no­ści.

MODUŁ 3: DYNAMIKA PROCESÓW GRUPOWYCH, PLANOWANIE ZAJĘĆ, SUPERWIZJA GRUPOWA
Termin: 26 – 27 września 2020 (sb: 10-17; ndz: 10-16)

Przyj­rzy­my się co wpły­wa na po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa uczest­ni­ków i in­te­gra­cję gru­py, co ro­bić, je­że­li dzie­ci nie chcą brać udzia­łu w za­ję­ciach, co wpły­wa na mo­ty­wa­cję i jak mo­ty­wo­wać. Omó­wi­my ćwi­cze­nia i za­ba­wy w kon­tek­ście eta­pów roz­wo­jo­wych i trud­no­ści emo­cjo­nal­nych. Wspól­nie za­sta­no­wi­my się jak roz­ma­wiać o uważ­no­ści z róż­ny­mi gru­pa­mi wie­ko­wy­mi. Po­ru­szy­my tak­że te­mat moż­li­wo­ści i ogra­ni­czeń tre­nin­gu uważ­no­ści dla dzie­ci i mło­dzie­ży. W trak­cie te­go spo­tka­nia uczest­ni­cy roz­pocz­ną two­rze­nie wła­snych pro­gra­mów do­sto­so­wa­nych do po­trzeb grup, z któ­ry­mi pra­cu­ją.

MODUŁ 4. PODEJŚCIE WSPÓŁCZUCIA W PRACY NAUCZYCIELI (OPIEKUNÓW) I W PRACY Z DZIEĆMI
Termin: 21-22 listopada 2020 (sb: 10-17; ndz: 10-16)
Prowadzenie: wykładowcy i badacze z University of Derby, Wlk. Brytania

Ten warsz­tat bę­dzie wpro­wa­dze­niem do po­dej­ścia współ­czu­cia w pra­cy na­uczy­cie­la. Przyj­rzy­my się czym jest współ­czu­cie, życz­li­wość a czym uważ­ność. Od­po­wie­my na py­ta­nie, dla­cze­go em­pa­tia i po­czu­cie wła­snej war­to­ści nie wy­star­cza­ją, aby two­rzyć do­bre re­la­cje. Uczest­ni­cy w spo­sób prak­tycz­ny za­po­zna­ją się z pod­sta­wo­wy­mi prak­ty­ka­mi, mię­dzy in­ny­mi prak­ty­ka­mi wy­obra­że­nio­wy­mi i pra­wi­dło­we­go od­dy­cha­nia. Po­ru­szy­my rów­nież te­mat po­dej­ście współ­czu­cia w pra­cy z dzieć­mi – teo­ria oraz prak­tycz­ne ćwi­cze­nia i za­ba­wy.

MODUŁ 5. PODSUMOWANIE, SUPERWIZJA
Termin: 27-28 lutego 2021

Ostat­nie spo­tka­nie jest oka­zją do po­dzie­le­nia się do­świad­cze­nia­mi z prze­pro­wa­dzo­nych do tej po­ry za­jęć uważ­no­ści. Mo­że­my wspól­nie za­sta­no­wić się, dla­cze­go coś nie dzia­ła i jak to zmie­nić lub co się spraw­dza. Zaj­mie­my się rów­nież ta­ki­mi aspek­ta­mi za­jęć jak ilość spo­tkań, za­ję­cia gru­po­we czy in­dy­wi­du­al­ne, jak przy­go­to­wać uczest­ni­ków do za­jęć za­nim się za­czną oraz czy za­ję­cia prze­pro­wa­dza­ne w szko­le bę­dą się róż­nić od or­ga­ni­zo­wa­nych nie­za­leż­nie od szkół.

Za­pra­szam Was na stro­nę gdzie znaj­dzie­cie in­for­ma­cje o kur­sie: https://​min​dins​titu​te.​com.​pl/?​p=349

a je­że­li je­ste­ście za­in­te­re­so­wa­ni tym szko­le­niem to jak naj­szyb­ciej skon­tak­tuj­cie się z Ju­lią Wahl: min­din­sti­tu­te@​min​dins​titu​te.​com.​pl

Po­le­cam Wam to wy­da­rze­nie z ca­łe­go ser­ca.