Odosobnienie Mindfulness z Bobem Stahl w Finlandii

Bob Stahl
"
Bob Stahl

W dniach 4 – 10 czerw­ca 2017r.  w Fin­lan­dii od­bę­dzie się od­osob­nie­nie Mind­ful­ness po­pro­wa­dzo­ne przez jed­ne­go z bar­dziej in­spi­ru­ją­cych na­uczy­cie­li Mind­ful­ness, Bo­ba Stahl. Te­ma­tem prze­wod­nim od­osob­nie­nia bę­dzie ”Ste­ady­ing the Mind – Ope­ning to In­si­ght” („Rów­no­wa­że­nie umy­słu – otwie­ra­nie się na we­wnętrz­ny wgląd”).

Mie­li­śmy oka­zję po­znać Bo­ba Stahl i prze­żyć z nim od­osob­nie­nie w Rzy­mie i bez dwóch zdań bar­dzo po­le­ca­my je­go oso­bę i każ­de sło­wo, ja­kim dzie­li się z uczest­ni­ka­mi pro­wa­dzo­nych przez sie­bie od­osob­nień. Wpro­wa­dził on pro­gram MBSR w cen­trach me­dycz­nych na ob­sza­rze nad Za­to­ką San Fran­ci­sco. Obec­nie za­rzą­dza pro­gra­ma­mi MBSR w Do­mi­ni­can Ho­spi­tal w San­ta Cruz, El Ca­mi­no Ho­spi­tal w Mo­un­ta­in View oraz O’Con­nor Ho­spi­tal w San Jo­se. Bob jest rów­nież star­szym na­uczy­cie­lem w w Oasis In­sti­tu­te. Pro­wa­dził mnó­stwo pro­gra­mów Mind­ful­ness dla le­ka­rzy, pra­cow­ni­ków me­dycz­nych a tak­że dla lu­dzi cier­pią­cych na chro­nicz­ny stres i bó­le. Jest cer­ty­fi­ko­wa­nym na­uczy­cie­lem MBSR (cer­ty­fi­kat uzy­skał w UMass Me­di­cal Cen­ter). I wg nas je­go oso­ba jest gwa­ran­tem naj­wyż­szej ja­ko­ści dla­te­go bar­dzo po­le­ca­my od­osob­nie­nie Mind­ful­ness, któ­re po­pro­wa­dzi w czerw­cu w Fin­lan­dii.

Tu­taj znaj­dziesz wszyst­kie in­for­ma­cje na te­mat te­go wy­da­rze­nia.