5 – dniowe odosobnienie Mindfulness

Elana Rosenbaum, Franco Cucchio
"

Elana Rosenbaum, Franco Cucchio

Od­osob­nie­nie to speł­nia wy­ma­ga­nia the Cen­ter for Mind­ful­ness – Oasis In­sti­tu­te Tra­ining Pro­gram for MBSR Te­achers i jest po­le­ca­ne wszyst­kim, któ­rzy pra­gną uczyć uważ­no­ści w służ­bie zdro­wia, psy­cho­lo­gii, edu­ka­cji, na­uce, biz­ne­sie a upraw­nie­nia chcą zdo­by­wać w Oasis In­sti­tu­te Tra­ining Pro­gram for MBSR Te­achers.