Ethics, meditation and wisdom: finding balance in a changing world

Jake Dartington
"

Jake Dartington

EAM­BA or­ga­ni­zu­je ko­lej­ne od­osob­nie­nie de­dy­ko­wa­ne na­uczy­cie­lom Mind­ful­ness. Jest to nie­zwy­kła oka­zja aby spo­tkać się w gro­nie na­uczy­cie­li uczą­cych w róż­nych kra­jach eu­ro­pej­skich, wspól­nie po­me­dy­to­wać, wy­mie­nić się do­świad­cze­nia­mi i two­rzyć spo­łecz­ność osób, dla któ­rych dzie­le­nie się uważ­no­ścią jest jed­ną z naj­waż­niej­szych rze­czy w ży­ciu.

Wię­cej o od­osob­nie­niu prze­czy­ta­cie TU­TAJ