Jon i Myla Kabat-Zinn w Finlandii w czerwcu 2017r.

Jon i Myla Kabat-Zinn
"

Jon i Myla Kabat-Zinn

Jon i My­la Ka­bat-Zinn w Fin­lan­dii to grat­ka dla tych, któ­rzy chcie­li­by do­tknąć i do­świad­czyć praw­dzi­wych lu­dzi, dla któ­rych prak­ty­ka Mind­ful­ness to co­dzien­ność, a nie tyl­ko coś co ro­bi się „od wiel­kie­go świę­ta”. Pi­sze­my o tym bo do­świad­czy­li­śmy tej uważ­no­ści w 2016 ro­ku we Fre­iber­gu w Niem­czech. Spo­tka­li­śmy się wte­dy z Jo­nem dwa ra­zy. Pierw­szy raz, w trak­cie wie­czor­ne­go spo­tka­nia z oka­zji wy­da­nia jed­nej z je­go ksią­żek, i dwa dni póź­niej na ca­ło­dnio­wym warsz­ta­cie na te­mat Mind­ful­ness w edu­ka­cji. W trak­cie te­go warsz­ta­tu mie­li­śmy oka­zję z nim po­roz­ma­wiać – oka­za­ło się w trak­cie tej krót­kiej chwi­li, że nie do­syć, że pa­mię­tał nas z tam­te­go wie­czo­ra (na sa­li by­ło wte­dy 750 osób i co dru­ga chcia­ła za­mie­nić z nim sło­wo) to jesz­cze do­kład­nie przy­po­mniał nam o czym roz­ma­wia­li­śmy…​także uważ­ność nie ma gra­nic  

A te­ma­ta­mi spo­tkań w Fin­lan­dii z Jo­nem i My­lą Ka­bat-Zinn bę­dą:

29 czerw­ca: „Mind­ful­ness: czym a czym nie jest i dla­cze­go kul­ty­wo­wa­nie prak­ty­ki uważ­no­ści mo­że być uzdra­wia­ją­ce i trans­for­mu­ją­ce”.

30 czerw­ca: ” Uważ­ne ro­dzi­ciel­stwo – roz­mo­wa z Jo­nem i My­la Ka­bat-Zinn”

Tu­taj znaj­dziesz wię­cej in­for­ma­cji na te­mat tych spo­tkań.