Media

Michael

Michael

Ja­kiś czas te­mu mia­łam ogrom­ną przy­jem­ność spo­tkać się z Mi­cha­elem San­der­so­nem i Mar­tą Ku­li­gow­ską i...

czytaj dalej
Mic

Mic

„Problem z głowy” w Programie Pierwszym Polskiego Radia „Mam czę­sto ta­kich pa­cjen­tów (…), któ­rzy przy­cho­dzą do...

czytaj dalej
Pa

Pa

"Nie umiem odpocząć" artykuł Aleksandry Nowakowskiej “Szar­pię się, zma­gam, zja­da mnie stres. Jak wy­rwać się z...

czytaj dalej
Lindt Polska

Lindt Polska

W mar­cu 2017r. mie­li­śmy cu­dow­na oka­zję wziąć udział w przy­go­dzie z fir­mą Lindt Pol­ska. W ro­lach głów­nych...

czytaj dalej
Uroda

Uroda

Jak ważny jest oddech, i że jest najważniejszy, uświadomiłam sobie tak naprawdę kilka miesięcy temu towarzysząc...

czytaj dalej