8-tygodniowy kurs redukcji stresu MBSR (stacjonarnie)

1 200,00 

Zamówienie możliwe jest jedynie po odbyciu bezpłatnej konsultacji z prowadzącą kurs MBSR.

Umów się na bezpłatną konsultację lub przejdź do zakupu, jeżeli jesteś już po konsultacji i posiadasz kod pozwalający na zrealizowanie zamówienia.

Po­zna­wa­nie uważ­no­ści to nie­zwy­kłe do­świad­cze­nie, któ­re­go po­wi­nien spró­bo­wać każ­dy – rów­nież oso­by, któ­re z róż­nych przy­czyn nie mo­gą wziąć udzia­łu w za­ję­ciach sta­cjo­nar­nych.

Kurs MBSR stacjonarny to ide­al­ny spo­sób za­głę­bie­nia się w idei i prak­ty­ce mind­ful­ness wspólnie z innymi i w dodatku „na żywo”.

Przeczytaj więcej o kursie