8-tygodniowy kurs redukcji stresu MBSR (online)

990,00 

Zamówienie możliwe jest jedynie po odbyciu bezpłatnej konsultacji z prowadzącą kurs MBSR.

Umów się na bezpłatną konsultację lub przejdź do zakupu, jeżeli jesteś już po konsultacji i posiadasz kod pozwalający na zrealizowanie zamówienia.

Po­zna­wa­nie uważ­no­ści to nie­zwy­kłe do­świad­cze­nie, któ­re­go po­wi­nien spró­bo­wać każ­dy – rów­nież oso­by, któ­re z róż­nych przy­czyn nie mo­gą wziąć udzia­łu w za­ję­ciach sta­cjo­nar­nych.

Kurs MBSR on­li­ne to ide­al­ny spo­sób za­głę­bie­nia się w idei i prak­ty­ce mind­ful­ness, bez wy­cho­dze­nia z do­mu. Po­zwa­la to po­czuć się swo­bod­niej, roz­ło­żyć się w do­brze zna­nej prze­strze­ni, bez drę­czą­cych my­śli w sty­lu „Czy gaz jest wy­łą­czo­ny?” Spo­tka­nia od­by­wa­ją się po­przez apli­ka­cję Zoom, ale ni­cze­go im to nie uj­mu­je. W tej nie­ty­po­wej for­mie rów­nież mo­że­my od­kry­wać sie­bie i po­zna­wać po­dej­ście in­nych uczest­ni­ków.

Przeczytaj więcej o kursie