Artykuły (Internet & Gazety)

5 things people get wrong about mindfulness...

Mindful

Barry Boyce

Słyszymy jakieś słowo i niemal od razu wkładamy je do jakieś „szufladki” w mózgu rozumiejąc je niejako „po swojemu”., zgodnie z tym co już wcześniej o tym słowie, albo na dany temat słyszeliśmy, przeczytaliśmy a nawet czego doświadczyliśmy.

In Pain? Try This Mindfulness Exercise

Mindful

Christaine Wolf

Każdemu z nas zdarza się odczuwać co jakiś czas dyskomfort, coś nieprzyjemnego, co nawykowo nazywamy słowem „ból”. W publikacji „In Pain?

Mindful Eating for a Healthier Brain-Gut Connection

Mindful

Jennifer Wolkin

Ar­ty­kuł za­czy­na się stwier­dze­niem, że nasz mózg i na­sze „fla­ki” są w nie­ustan­nym dia­lo­gu, co wpły­wa za­rów­no na na­szą kon­dy­cję fi­zycz­ną jak i psy­chicz­ną. Au­tor­ka pi­sze o mi­kro­flo­rze bak­te­ryj­nej, o tym, że to co bie­rze­my do ust bez­po­śred­nio wpły­wa za­rów­no na mózg jak i układ po­kar­mo­wy.