Uważność od pierwszego wejrzenia

mój autorski warsztat mindfulness

 

Książka “Praktyka uważności dla początkujących”

… Z pew­no­ścią znaj­dą się ta­cy, któ­rym bę­dzie się wy­da­wa­ło, że ca­ły szum wo­kół uważ­no­ści oraz za­in­te­re­so­wa­nie na­ukow­ców tym zja­wi­skiem to wie­le ha­ła­su o nic. Ja jed­nak za bar­dziej traf­ne uwa­żam stwier­dze­nie, że jest to wie­le ha­ła­su o coś, co wy­da­je się pra­wie ni­czym, a jed­nak ma zwią­zek ze wszyst­kim. Po­zna­my to „pra­wie nic” po­przez oso­bi­ste do­świad­cze­nie. I prze­ko­na­my się, że wła­śnie tam znaj­du­je się nie­skoń­cze­nie wie­le szans na to, aby na­sze ży­cie na­bra­ło głęb­sze­go wy­ra­zu…

Jon Kabat – Zinn

Dla kogo

„Warsz­ta­ty ©„Uważ­ność od pierw­sze­go wej­rze­nia” to pro­po­zy­cja dla każ­de­go, kto jesz­cze ni­g­dy nie prak­ty­ko­wał uważ­no­ści:

  • i nie ma tak na­praw­dę po­ję­cia „z czym to się je” ale czy­tał lub sły­szał gdzieś, że to dzia­ła
  • chce przyjść na 8 tyg. kurs re­duk­cji stre­su w opar­ciu o roz­wój uważ­no­ści (MBSR), ale nie jest pew­ny, że to coś dla nie­go
  • chce do­świad­czyć „sta­nu uważ­no­ści” aby prze­ko­nać się o co „ty­le ha­ła­su”

 

Co będziemy robić?

  • tre­no­wać uważ­ność po­przez wy­ko­ny­wa­nie kil­ku pod­sta­wo­wych ćwi­czeń obec­nych m.​in. na kur­sie  MBSR
  • wy­mie­niać się swo­imi wra­że­nia­mi z tych ćwi­czeń i czy moż­na do­świad­czać sta­nu uważ­no­ści w każ­dej chwi­li i „od pierw­sze­go wej­rze­nia” a ra­czej od „pierw­sze­go prak­ty­ko­wa­nia”
  • dzie­lić się swo­imi py­ta­nia­mi, od­po­wie­dzia­mi, wąt­pli­wo­ścia­mi nt. uważ­no­ści i kur­su MBSR

Szczegóły

  • czas trwa­nia: 2h
  • ter­min warsz­ta­tów: każ­do­ra­zo­wo usta­la­ny in­dy­wi­du­al­nie
  • licz­ba uczest­ni­ków: 1-4 osób
  • miej­sce: War­sza­wa – Py­ry (nie­da­le­ko Ur­sy­no­wa)

Umów się na Konsultacje Zoom

Uczestnictwo w kursie poprzedzone jest bezpłatną, indywidualną konsultacją z prowadzącą. W trakcie spotkania omawiane są szczegóły kursu, jego forma, czas trwania, inwestycja i ograniczenia kursu. Konsultacja będzie przeprowadzona przez Skype’a lub Zoom. Czas trwania konsultacji ok. 30 – 40 min.

Uczestnictwo w programie nie wymaga wcześniejszego doświadczenia w zakresie uważności.

Uczestnikiem może być każdy bez względu na wiek, płeć i doświadczenia życiowe. Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku wolnych miejsc, w związku z dużym zainteresowaniem kursem istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową. 

Zadzwoń albo…

+48 606 699 106

wypełnij formularz

Zgoda

13 + 4 =

Inwestycja: 300 zł

Warunki Płatności

płat­ne go­tów­ką lub prze­le­wem naj­póź­niej 1 dzień przed usta­lo­nym ter­mi­nem spo­tka­nia.

*Uczest­nik warsz­ta­tów „Uważ­ność od pierw­sze­go wej­rze­nia”, któ­ry zde­cy­du­je się póź­niej wziąć udział w 8 – ty­go­dnio­wym kur­sie MBSR  pro­wa­dzo­nym przez nas otrzy­ma od nas 10% ra­ba­tu na ten kurs.

Twój dzwoneczek uważności

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, w którym dzielę się z Tobą tym, co mnie inspiruje oraz zachwyca w mindfulness - zapisz się poniżej