Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii

"

Jest to jeden z najlepszych polskich uniwersytetów – od lat, we wszystkich rankingach, jest w ścisłej czołówce najlepszych polskich uczelni wyższych. Reprezentuje europejski poziom kształcenia i prowadzenia badań naukowych, jest także w okresie wszechstronnego rozwoju naukowego, dydaktycznego i inwestycyjnego.

Wydział Biologii

Wydział Biologii jest jednym z 14 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W jego skład wchodzą 4 instytuty, 27 zakładów, 2 pracownie instytutowe, 5 pracowni wydziałowych, biblioteka oraz jednostki administracyjne (dziekanat i 4 sekretariaty instytutowe).

Na Wydziale zatrudnionych jest ok. 300 pracowników, w tym nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowo-techniczni, inżynieryjno-techniczni, administracyjni i pracownicy biblioteki.

W ciągu roku ukazuje się ponad 350 publikacji przygotowanych przez pracowników i doktorantów. W dużym stopniu są one efektem badań finansowanych z licznych grantów krajowych i międzynarodowych. Aktualnie realizowanych jest blisko 80 projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiele projektów ma charakter badawczo-rozwojowy i realizowane jest między innymi we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostkami administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwami, placówkami opieki zdrowotnej.

Wydział jest zaangażowany w czterech konsorcjach/sieciach o zasięgu międzynarodowym i pięciu krajowych; m.in. w roku 2010 został umieszczony na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Każdego roku w seminariach i konferencjach naukowych organizowanych na Wydziale uczestniczy kilkudziesięciu gości zagranicznych.


Studia biologiczne pokazały mi niezwykłą bioróżnorodność naszego wszechświat.

To była bardzo ciekawa podróż, w trakcie której rozmawiało się o pochodzeniu życia, budowie, czynnościach i funkcjonowaniu wielu organizmów. Była zoologia, botanika, anatomia, ewolucja, mikrobiologia, fizjologia, cytologia, ekologia, biofizyka, etyka, logika i wiele innych przedmiotów. Była mowa o narodzinach, wzroście, starzeniu się, śmierci i rozkładzie organizmów żywych a to tylko kilka z poruszanych w trakcie studiów zagadnień.

Na Wydziale Biologii spędziłam sporo czasu. W latach:

  • 1999 – 2002 rozpoczęłam i ukończyłam studia licencjackie (stopień licencjata);
  • 2002 – 2004 rozpoczęłam i ukończyłam studia magisterskie (tytuł magistra);
  • 2004 – 2012 rozpoczęłam i ukończyłam studia doktoranckie, broniąc w 2012r. pracę doktorską i otrzymując stopień doktora nauk biologicznych.