Twoje zdrowie potrzebuje Ciebie. Lekcje mindfulness w medycynie.

"

Przy­go­to­wy­wa­nie książ­ki by­ło dla nas bar­dzo cie­ka­wą, an­ga­żu­ją­cą i cał­kiem no­wą przy­go­dą, któ­rą zde­cy­do­wa­ły­śmy się i chcia­ły­śmy prze­żyć.

Przede wszyst­kim ze wzglę­du na Sa­kie­go, któ­ry jest na­szym na­uczy­cie­lem, i z któ­rym mia­ły­śmy oka­zję spę­dzać czas pod­czas zdo­by­wa­nia upraw­nień do by­cia na­uczy­ciel­ka­mi MBSR i pro­wa­dze­nia ory­gi­nal­nych kur­sów MBSR. Ko­lej­ne eta­py szko­le­nia pro­wa­dzo­ne są przez Ome­ga In­sti­tu­te przy Cen­ter for Mind­ful­ness, gdzie kurs MBSR ory­gi­nal­nie po­wstał, i gdzie prze­strze­ga­ne są ry­go­ry­stycz­ne za­sa­dy i naj­wyż­sze stan­dar­dy ucze­nia MBSR.

I tak­że ze wzglę­du na każ­de sło­wo za­war­te w tej książ­ce. Moż­na ją czy­tać wie­lo­krot­nie a jej za­war­tość się nie nu­dzi. Za każ­dym ra­zem co in­ne­go zwra­ca uwa­gę, w co in­ne­go moż­na się za­nu­rzyć, co in­ne­go po­ru­sza do głę­bi… to bar­dzo wzru­sza­ją­ca po­dróż wgłąb te­go co w Mind­ful­ness jest naj­waż­niej­sze…

…a co jest naj­waż­niej­sze??? Prze­czy­taj­cie 🙂

Po­zdra­wiam Was naj­uważ­niej

Agniesz­ka

Ps. A wię­cej o książ­ce do­wie­cie się z na­szej stro­ny www.​lek​cjem​indf​ulne​ss.​pl. Tam rów­nież mo­że­cie ją ku­pić 🙂

A po­ni­żej chcę się z Wa­mi po­dzie­lić kil­ko­ma zdję­cia­mi z na­szej, wspól­nej przy­go­dy 🙂

Wspól­nie z Sa­kim i Aga­tą Błaż z Mind­ful­ness Rze­szów, któ­ra ze­chcia­ła ob­jąć pa­tro­na­tem książ­kę Sa­kie­go, pod­czas szko­le­nia MBSR in Mind-Bo­dy Me­di­ci­ne w Fin­lan­dii, 2017r.

Wspól­nie z Do­ro­tą pod­czas tre­nin­gu Mind­ful­ness-Ba­sed In­te­rven­tions from the In­si­de z Jo­nem Ka­bat-Zin­nem, Lon­dyn 2017r.

Wspól­nie z Jo­nem, au­to­rem wstę­pu do książ­ki „Two­je zdro­wie po­trze­bu­je Cie­bie” Sa­ki San­to­rel­le­go.

Lo­go na­szej Ko­lek­cji MIND­FUL­NESS, a przy­go­dę tą za­po­cząt­ko­wa­ła książ­ka Sa­kie­go, którą kupisz tutaj.

Kup tą książkę