The Institute for Mindfulness-Based Approaches

"

 

The In­sti­tu­te for Mind­ful­ness Ba­sed Ap­pro­aches (IMA) jest czę­ścią In­sti­tut fu­er Acht­sam­ke­it und Stress­be­wal­ti­gung (IAS) z sie­dzi­bą w Bed­bur­gu (nie­da­le­ko Ko­lo­nii) w  Niem­czech.

IAS zo­stał za­ło­żo­ny w 2001 ro­ku przez dr Lin­dę Lehr­haupt.

Ra­dę na­uko­wą In­sty­tu­tu IAS two­rzą wio­dą­cy w Eu­ro­pie na­uczy­cie­le, pro­fe­so­ro­wie i na­ukow­cy, re­pre­zen­tu­ją­cych po­dej­ście Mind­ful­ness (uważ­no­ści) w swo­ich dzie­dzi­nach.

IMA ofe­ru­je:

IMA pro­wa­dzi szko­le­nia w wie­lu kra­jach eu­ro­pej­skich (Niem­cy, Fran­cja, Ir­lan­dia, Nor­we­gia, Au­stria, Szwaj­ca­ria, Pol­ska, Tur­cja).

Ka­dra i ab­sol­wen­ci In­sty­tu­tu są/by­li za­an­ga­żo­wa­ni w na­uko­we pro­gra­my ba­daw­cze w ob­sza­rach:

  • MBSR i fi­bro­mial­gia
  • MBCT w za­po­bie­ga­niu na­wro­tom de­pre­sji
  • MBCT i bez­sen­ność
  • MBSR i stward­nie­nie roz­sia­ne
  • MBSR i za­bu­rze­nia ryt­mu ser­ca
  • MBSR w wię­zie­niu
  • MBSR w do­mu se­nio­ra
  • MBSR  i mi­gre­na/chro­nicz­ny ból
  • MBSR i pro­gra­my an­ty­ni­ko­ty­no­we

Udział w szko­le­niu na­uczy­ciel­skim or­ga­ni­zo­wa­nym przez IMA był mo­im ma­rze­niem i umoż­li­wił mi ro­bie­nie w ży­ciu te­go co ko­cham, czy­li dzie­le­nie się z In­ny­mi uważ­no­ścią po­przez m.​in. pro­wa­dze­nie 8-ty­go­dnio­wych kur­sów re­duk­cji stre­su w opar­ciu o roz­wój uważ­no­ści (MBSR).