Publikacje naukowe

Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density.

Psychiatry Research: NeuroimagingHölzel B.K., Carmody J., Vangel M., Congleton, Yerramsetti S.M., Gard T., Lazar S.W.

Te­ra­peu­tycz­ne in­ter­wen­cje, w któ­rych sto­su­je się me­dy­ta­cję mind­ful­ness – uważ­no­ści sta­ją się co­raz bar­dziej po­pu­lar­ne, ale do tej po­ry nie­wie­le by­ło wia­do­mo na te­mat me­cha­ni­zmów neu­ro­nal­nych sko­ja­rzo­nych z te­go ty­pu in­ter­wen­cja­mi. Za­uwa­żo­no, że udział w MBSR (Mind­ful­ness-Ba­sed Stress Re­duc­tion) – kur­sie re­duk­cji stre­su w opar­ciu o roz­wój uważ­no­ści, jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych pro­gra­mów roz­wi­ja­ją­cych uważ­ność ma po­zy­tyw­ny wpływ na psy­chicz­ne sa­mo­po­czu­cie psy­chicz­ne i ła­go­dze­nie ob­ja­wów wie­lu scho­rzeń. W pu­bli­ka­cji przed­sta­wio­ne zo­sta­ły ba­da­nia uczest­ni­ków kur­su (przed i po) i wpływ mind­ful­ness na zmia­ny w isto­cie sza­rej mó­zgu.

Programy nauczania uważności dla dzieci i młodzieży – z perspektywy szkolnictwa polskiego. Przegląd Badań Edukacyjnych, Metaanalizy Badań Edukacyjnych

Dębska A.,  Jacennik B. (2016)

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, 2005), 20% dzieci i młodzieży doświadcza problemów ze zdrowiem psychicznym. Informacja
o stanie zdrowia psychicznego polskich uczniów jest fragmentaryczna i niepełna (Tabak, 2014). Brakuje rzetelnych danych dotyczących rozpowszechnienia
problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży w Polsce (Namysłowska, 2013).

Stress reduction correlates with structural changes in the amygdala.

Social Cognitive and Affective NeuroscienceHölzel B.K., Carmody J., Evans K.C., Hoge E.A., Dusek J.A., Morgan L., Pitman R.K., Lazar S.W.

Stres wpły­wa ne­ga­tyw­nie na zdro­wie i zwięk­sza ry­zy­ko wy­stą­pie­nia wie­lu cho­rób. Ba­da­nia neu­ro­bio­lo­gicz­ne wska­za­ły, że cia­ło mig­da­ło­wa­te (amyg­da­la), nie­wiel­ka struk­tu­ra w mó­zgu i część ukła­du lim­bicz­ne­go, któ­ra po­bu­dza współ­czul­ny układ ner­wo­wy od­gry­wa istot­ną ro­lę w od­po­wie­dzi na stres (po­wsta­wa­niu re­ak­cji obron­nych or­ga­ni­zmu, nie­przy­jem­nych emo­cji i lę­ku). W prze­pro­wa­dzo­nych ba­da­niach ob­ser­wo­wa­no za­leż­ność po­mię­dzy po­strze­ga­niem stre­su a zmia­na­mi ja­kie za­cho­dzą w cie­le mig­da­ło­wa­tym. 

Uważność jako ponadkulturowe wyzwanie  dla  polskiej  edukacji, w: N. Majchrzak, A. Zduniak (red.), Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozwiązań definicyjnych do praktycznych zastosowań

Edukacja XXI w., T1/30, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań. Radoń S. (2013)