Oasis Institute for Mindfulness-based Professional Education and Training

"

Oasis In­sti­tu­te for Mind­ful­ness-ba­sed Pro­fes­sio­nal Edu­ca­tion and Tra­ining (z sie­dzi­bą w USA) to jed­nost­ka edu­ka­cyj­no – szko­le­nio­wa przy Cen­trum ds. Uważ­no­ści w Me­dy­cy­nie, Opie­ce Zdro­wot­nej i Spo­łe­czeń­stwie na Wy­dzia­le Me­dycz­nym Uni­wer­sy­te­tu Mas­sa­chu­setts – naj­dłu­żej dzia­ła­ją­cym ośrod­ku na­uko­wo-szko­le­nio­wym na świe­cie, zaj­mu­ją­cym się te­ma­ty­ką mind­ful­ness.

Za­ło­ży­cie­lem i dłu­go­let­nim dy­rek­to­rem Cen­trum był prof. Jon Ka­bat-Zinn, twór­ca Kli­ni­ki Re­duk­cji Stre­su w Opar­ciu o Roz­wój Uważ­no­ści.

Dzię­ki je­go za­an­ga­żo­wa­niu prak­ty­ka uważ­no­ści zo­sta­ła włą­czo­na do głów­ne­go nur­tu me­dy­cy­ny i psy­chia­trii a je­go au­tor­ski kurs re­duk­cji stre­su w opar­ciu o roz­wój uważ­no­ści – MBSR (Mind­ful­ness-Ba­sed Stress Re­duc­tion) zo­stał roz­po­wszech­nio­ny na ca­łym świe­cie sta­jąc się jed­ną z waż­niej­szych i sku­tecz­niej­szych me­tod ra­dze­nia so­bie z co­dzien­nym stre­sem.


W ce­lu po­głę­bie­nia swo­jej wie­dzy i do­świad­cze­nia, na po­cząt­ku 2016r., roz­po­czę­łam pro­ces zdo­by­wa­nia upraw­nień i cer­ty­fi­ka­cji w Oasis In­sti­tu­te for Mind­ful­ness-ba­sed Pro­fes­sio­nal Edu­ca­tion and Tra­ining.