HEURESIS Certyfikowani Trenerzy i Konsultaci Zarządzania Sp. z o.o.

"

HEU­RE­SIS jest sta­le roz­wi­ja­ją­cą się or­ga­ni­za­cją, aspi­ru­ją­cą do mia­na li­de­ra in­no­wa­cji w swo­im sek­to­rze. Naj­now­szym jej osią­gnię­ciem  jest Plat­for­ma DEPTH® – śro­do­wi­sko wir­tu­al­ne w któ­rym funk­cjo­nu­je In­no­wa­cyj­ny Sys­tem Za­rzą­dza­nia Ka­pi­ta­łem Ludz­kim DEPTH®. DEPTH® jest na­rzę­dziem uni­kal­nym, au­tor­skim o po­twier­dzo­nej ory­gi­nal­no­ści kon­cep­cyj­nej i in­no­wa­cyj­no­ści. Sys­tem ja­ko punkt od­nie­sie­nia trak­tu­je eu­ro­pej­ską i pol­ską ra­mę kwa­li­fi­ka­cji, da­jąc tym sa­mym moż­li­wość  sto­so­wa­nia sze­ro­kie­go bench­mar­ku o glo­bal­nym za­się­gu. In­no­wa­cyj­ność roz­wią­zań pro­po­no­wa­nych przez HEU­RE­SIS umoż­li­wia wdro­że­nie kon­cep­cji kom­plek­so­we­go za­rzą­dza­nia ka­pi­ta­łem ludz­kim, a tak­że po­miar efek­tyw­no­ści za­rzą­dza­nia  ka­pi­ta­łem ludz­kim dzię­ki wskaź­ni­kom HCQ (Hu­man Ca­pi­tal Qu­ali­ty) i CCQ (Com­pe­ten­ce Ca­pi­tal Qu­ali­ty). Ogrom­ną za­le­tą no­wo­cze­snych roz­wią­zań sys­te­mo­wych au­tor­stwa HEU­RE­SIS jest do­star­cze­nie pra­cow­ni­kom i prze­ło­żo­nym wszech­stron­nych na­rzę­dzi do za­rzą­dza­nia i roz­wo­ju per­so­ne­lu, opar­tych o ja­sne, ła­two ko­mu­ni­ko­wal­ne za­sa­dy. Sys­tem DEPTH® wią­że bez­po­śred­nio po­ziom kom­pe­ten­cji z efek­tyw­no­ścią wy­ko­na­nia za­dań, sty­mu­lu­jąc rów­no­cze­śnie wdra­ża­nie me­cha­ni­zmów po­pra­wy pro­duk­tyw­no­ści i bu­do­wa­nia wy­so­kiej kul­tu­ry pra­cy, po­cząw­szy od wy­ko­rzy­sta­nia i prze­ka­zy­wa­nia in­for­ma­cji, po­przez pla­no­wa­nie pra­cy, aż po roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów.

Na szko­le­nia biz­ne­so­we, tak jak na in­ne ele­men­ty swo­jej ofer­ty, spe­cja­li­ści z HEU­RE­SIS pa­trzą przez pry­zmat kwa­li­fi­ka­cji zdo­by­wa­nych przez klien­tów. Ba­da­ją, sty­mu­lu­ją do roz­wo­ju i po­twier­dza­ją kwa­li­fi­ka­cje mię­dzy­na­ro­do­wy­mi cer­ty­fi­ka­ta­mi. HEU­RE­SIS, ja­ko je­dy­na or­ga­ni­za­cja w Eu­ro­pie po­sia­da upraw­nie­nia do or­ga­ni­za­cji, za­rzą­dza­nia i nad­zo­ru me­ry­to­rycz­ne­go nad pro­gra­ma­mi po­twier­dza­nia kwa­li­fi­ka­cji Ame­ri­can Cer­ti­fi­ca­tion In­sti­tu­te (ACI®) oraz akre­dy­to­wa­nia jed­no­stek wa­li­du­ją­cych. Fir­ma mo­że po­szczy­cić się au­tor­stwem pro­gra­mów roz­wo­ju kwa­li­fi­ka­cji  ad­re­so­wa­nych do ma­na­ge­rów i spe­cja­li­stów. Ich za­kres i za­war­tość me­ry­to­rycz­na zo­sta­ły opar­te o stan­dar­dy Ame­ri­can Cer­ti­fi­ca­tion In­sti­tu­te (ACI®) i In­ter­na­tio­nal Pur­cha­sing and Sup­ply Cha­in Ma­na­ge­ment In­sti­tu­te (IP­SC­MI®).  Ko­lej­nym za­tem ob­sza­rem spe­cja­li­za­cji fir­my jest cer­ty­fi­ka­cja – po­twier­dza­nie kwa­li­fi­ka­cji pra­cow­ni­ków na róż­nych sta­no­wi­skach.

HEU­RE­SIS – nie jest zwy­kłą fir­mą. Nad­zwy­czaj­na umie­jęt­ność łą­cze­nia ogrom­nej ener­gii kre­atyw­nej i pa­sji two­rze­nia z prag­ma­tycz­nym po­dej­ściem ukie­run­ko­wa­nym na cel spra­wia­ją, że au­tor­skie roz­wią­za­nia za­wsze da­ją się oce­nić, zmie­rzyć i ująć w stan­dar­dy. Or­ga­ni­za­cji uda­je się łą­czyć po­zor­ne sprzecz­no­ści ja­ki­mi są kre­acja i efekt: ra­dość two­rze­nia i ukie­run­ko­wa­nie na cel: pa­sja i pro­ce­du­ry. Fir­ma, ja­ko jed­na z nie­licz­nych w kra­ju funk­cjo­nu­je zgod­nie z cer­ty­fi­ko­wa­nym sys­te­mem za­rzą­dza­nia ja­ko­ścią, zgod­nym z Nor­mą ISO 29990:2011 oraz ja­ko pierw­sza fir­ma z Ma­ło­pol­ski mo­że po­chwa­lić się zna­kiem ja­ko­ści Ma­ło­pol­skich Stan­dar­dów Usług Edu­ka­cyj­no – Szko­le­nio­wych, a jej cer­ty­fi­kat ma nr 1/2014. Roz­wią­za­nia fir­my zo­sta­ły  do­strze­żo­ne i na­gro­dzo­ne przez In­sty­tut Ba­dań Edu­ka­cyj­nych w kon­kur­sie „Li­czą się efek­ty”

Heu­re­sis jest fir­mą za­an­ga­żo­wa­ną spo­łecz­nie. Po­wo­ła­ła wła­sną Fun­da­cję Roz­wo­ju Kwa­li­fi­ka­cji Stel­la Vi­rium oraz or­ga­ni­zu­je i sty­mu­lu­je pra­cę ma­ło­pol­skiej i ślą­skiej ra­dy dy­rek­to­rów per­so­nal­nych i ryn­ku pra­cy, któ­ra ak­tyw­nie dzia­ła na rzecz do­pa­so­wa­nia do po­trzeb pra­co­daw­ców Ko­dek­su Pra­cy.


Wzię­łam udział w Szko­le Tre­ne­rek i Tre­ne­rów Heu­re­sis po­nie­waż bar­dzo chcia­łam do­sko­na­lić prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści przy­go­to­wy­wa­nia i pro­wa­dze­nia szko­leń. To by­ła nie­zwy­kła przy­go­da a szko­le­nie zo­sta­ło zre­ali­zo­wa­ne na bar­dzo wy­so­kim po­zio­mie. Do dzi­siaj ko­rzy­stam z te­go cze­go się tam na­uczy­łam.