Gdziekolwiek jesteś, bądź.

Jon Kabat-Zinn
"
Jon Kabat-Zinn

“Je­śli to, co dzie­je się te­raz, wpły­wa na to, co zda­rzy się po­tem, to czyż nie war­to od cza­su do cza­su ro­zej­rzeć się wo­kół, że­by mieć nie­co peł­niej­szy kon­takt z tym, co się dzie­je?” Jon Ka­bat-Zinn

To jed­no z naj­waż­niej­szych py­tań ja­kie po­win­ni­śmy so­bie za­da­wać każ­de­go dnia.

Uważ­ność, zgod­nie ze sło­wa­mi Jo­na Ka­bat-Zin­na jest:

“Prak­tycz­nym spo­so­bem utrzy­my­wa­nia ści­ślej­sze­go kon­tak­tu z peł­nią na­sze­go ist­nie­nia, przez sys­te­ma­tycz­ny pro­ces sa­mo­ob­ser­wa­cji, ba­da­nia sie­bie i świa­do­me­go dzia­ła­nia. Nie ma w niej ni­cze­go zim­ne­go, ana­li­tycz­ne­go ani nie­czu­łe­go. Prak­ty­kę uważ­no­ści zna­mio­nu­je ton ła­god­ny, ro­zu­mie­ją­cy i ożyw­czy. Moż­na by ją okre­ślić ja­ko „ser­decz­ność”

Do prak­ty­ko­wa­nia te­go bli­skie­go, in­tym­ne­go kon­tak­tu ze so­bą, au­tor za­pra­sza na każ­dej stro­nie tej wy­jąt­ko­wej książ­ki.