Małgorzata Jakubczak, Polska

Małgorzata Jakubczak, Polska

Pedagog, nauczycielka MBSR Pe­da­gog, ab­sol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go z 1984 ro­ku z ty­tu­łem ma­gi­stra, spe­cja­list­ka w dzie­dzi­nie roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści psy­cho­spo­łecz­nych osób do­ro­słych. Wie­le lat pra­co­wa­ła ja­ko...
Renate Seifarth, Niemcy

Renate Seifarth, Niemcy

Nauczycielka Mindfulness Wszyst­ko za­czę­ło się w 1988 ro­ku po ukoń­cze­niu przez Re­na­te stu­diów bio­lo­gicz­nych. Po­dró­żo­wa­ła po Ne­pa­lu i In­diach. W trak­cie po­dró­ży wzię­ła udział w swo­im pierw­szym od­osob­nie­niu, gdzie po­zna­ła swo­ich pierw­szych...

Katharina Meinhard

Fizjoterapeutka, nauczycielka yogi Ka­tha­ri­na Me­in­hard jest fi­zjo­te­ra­peut­ką i dy­rek­tor­ką jo­go­we­go pro­gra­mu na­uczy­ciel­skie­go cer­ty­fi­ko­wa­ne­go przez the Ger­man As­so­cia­tion of Yoga Te­achers. Współ­pro­wa­dzi the Yoga Scho­ol of Dres­den. Od...
Eva Bruha, Irlandia

Eva Bruha, Irlandia

Nauczycielka MBSR (IMA) Pro­wa­dzi Cen­trum Me­dy­ta­cji w po­łu­dnio­wo-za­chod­niej Ir­lan­dii. Jest na­uczy­ciel­ka MBSR, pro­wa­dzi spo­tka­nia wpro­wa­dza­ją­ce  w te­ma­ty­kę Mind­ful­ness  jak rów­nież od­osob­nie­nia Mind­ful­ness, o róż­nym cza­sie trwa­nia....
Jetty Heynekamp, Holandia

Jetty Heynekamp, Holandia

Nauczycielka Mindfulness, fizjoterapeutka Pra­cu­je ja­ko psy­cho­te­ra­peut­ka po­wy­żej 10 lat. Od 1982 ro­ku prak­ty­ku­je me­dy­ta­cję wglą­du (in­si­ght me­di­ta­tion) i jest bar­dzo do­świad­czo­na w pra­cy z oso­ba­mi, któ­re ma­ją fi­zycz­ne ogra­ni­cze­nia....